Geluk vinden zonder het te zoeken

Geluk vinden zonder het te zoeken

De meeste mensen willen graag gelukkig zijn. Maar velen verwarren geluk met genot. En dan kopen of doen ze dingen waarvan ze denken dat het hun goed doet.

Sommigen streven obsessief naar hun eigen geluk en beseffen later dat zij niet de juiste weg kozen.

Anderen krijgen nagenoeg geen kansen op een goed bestaan. Een echt mooi en goed leven leiden is nochtans mogelijk voor iedereen. We kunnen samen het geluk vinden zonder het te zoeken. En dat is essentieel. Want in een samenleving met een hoog geluksniveau leeft men gemiddeld langer, gezonder en beter, en is er ook minder geweld, haat en criminaliteit. Er zijn zowel kleine als grote dingen in ons leven die ons ware geluk bepalen en waar wij als samenleving en als individu vat op hebben. Een gelukkig bestaan wordt zo een positieve nevenwerking van ons gezamenlijke denken en handelen. Dit boek is daarbij een metgezel. Voor iedereen.

Moet je sollicitatieproeven gratis doen?

Het kan gebeuren dat je een nieuwe baan zoekt en dat een werkgever je  wil testen vóór een eventuele aanwerving. Is dit mogelijk, of wordt dit beschouwd als het begin van een arbeidsovereenkomst?

Hoewel de wetgever geen definitie geeft van wat onder zo’n test verstaan wordt, heeft de rechtspraak toch enkele spelregels bepaald.

Duur

Indien de selectieprocedure een productieve praktische proef omvat, mag deze proef niet langer duren dan nodig om de bekwaamheid van de sollicitant te testen.

Niet rendabel

De praktische proef mag weliswaar productief zijn, maar mag geen rendabele activiteit vormen voor de onderneming. De proef moet beperkt zijn in de tijd alsook beperkt blijven tot specifieke tests, aangezien zij enkel mag dienen om na te gaan of het opleidingsniveau voldoende is om eventueel en theoretisch de aangeboden dienstbetrekking te kunnen vervullen. Of de sollicitant werkelijk praktisch geschikt is voor het uitoefenen van de functie moet immers worden gecontroleerd door middel van een beding van proeftijd. De sollicitant die gedurende verschillende dagen proefarbeid verricht die niet als een test kan beschouwd worden en die geen vrijwilligerswerk is, moet geacht worden te zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Opgelet: In de mate waarin deze rechtspraak steunt op de overweging dat de werkgever kan gebruik maken van een beding van proeftijd is zij achterhaald. De proeftijd werd immers afgeschaft door de Wet Eenheidsstatuut.

Geen arbeidsovereenkomst

Het afleggen van proeven of testen doet geen arbeidsovereenkomst ontstaan, zelfs niet indien die proeven gespreid zijn over verschillende dagen, wanneer de uitgevoerde arbeid geen enkel nut heeft voor de werkgever.

Loon

Er bestaat betwisting over de vraag of de omstandigheid dat een persoon in het raam van een selectieprocedure een vergoeding ontvangt al dan niet wijst op het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst, tenzij het gaat om een bescheiden bedrag dat enkel de kosten van de kandidaat vergoedt.

Leeft de werkgever deze spelregels niet na, dan bestaat de kans dat de prestaties verricht in het kader van de ‘voorafgaande proef’ gelijkgesteld worden met werkelijke arbeidsprestatie in het kader van een arbeidsovereenkomst, en dat er dus sprake is van zwartwerk, met alle gevolgen van dien…

Bron: Wolters-Kluwer

Samen tegen schooluitval

Samen tegen schooluitval

11,9 % van de Vlaamse jongeren verliet de school vroegtijdig in het schooljaar 2017-2018. In Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Genk wonen de meeste vroegtijdige schoolverlaters. In de meeste centrumsteden ligt het percentage hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Vroegtijdige schoolverlaters betreden de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie. Zowel voor de jongere, zijn omgeving als de maatschappij is het heel belangrijk om de schoolbanken te verlaten met een diploma of andere kwalificatie.

Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die niet langer leerplichtig is en die een regulier kwalificerend traject van het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder kwalificatie met een beroepsfinaliteit of een finaliteit doorstroom hoger onderwijs. Een vroegtijdige schoolverlater verlaat dus het Vlaams secundair onderwijs zonder het kwalificatiecriterium te behalen.

Het voorbije schooljaar is door de coronacrisis ernstig verstoord geraakt.  Probeer uw kinderen te motiveren om vol te houden en  hun doelstellingen te bereiken.

Alle verdere info:

Samen tegen schooluitval – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)

Neutr-On wil 30-urenweek tegen 2030

Neutr-On wil 30-urenweek tegen 2030

Neutr-On wil een 30-urenweek tegen 2030 en daarnaast ook dat het brugpensioen terug ingevoerd wordt.

Het ACV is nauwelijks te horen bij  het interprofessioneel overleg met de werkgevers. Het ABVV wil dat de leeftijd waarop SWT, het vroegere brugpensioen, mogelijk is, wordt verlaagd van 60 naar 58 jaar. De  socialistische vakbond heeft  intern overlegd over de onderhandelingen voor een nieuw loonakkoord voor 2021 en 2022.

Het ABVV dreigt met acties als met drie eisen geen rekening wordt gehouden: een aanzienlijke verhoging van het minimumloon met al een eerste fase vanaf volgend jaar, het behoud van de SWT-stelsel met daarbij de mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering en voor zware beroepen om vanaf 58 jaar brugpensioen in te roepen, en het behoud van de mogelijkheid om op het einde van de loopbaan 4/5de te werken vanaf 55 jaar én de mogelijkheid om vanaf die leeftijd halftijds te werken. De socialistische vakbond voert de druk op: ‘Het is stilaan erop of eronder. Indien er geen beterschap komt, zou het ABVV – zoals eerder aangekondigd – kunnen besluiten over te gaan tot acties op interprofessioneel en sectorniveau’, luidt het.

Neutr-On sluit zich hier bij aan.

Tot hiertoe zijn de voorwaarden voor brugpensioen strikter: voor zware beroepen ligt de minimumleeftijd momenteel op 59 jaar en vanaf 1 juli op 60 jaar. Voor bedrijven in moeilijkheden is dat nu al 60 jaar en blijft dat ook na 1 juli zo. ABVV pleit dus voor een verlaging naar 58 jaar, wat de geleidelijke verhogingen van de voorbije jaren ongedaan zou maken.

Over een loonsverhoging vonden de sociale partners geen overeenstemming. De regering hakte daarom de knoop door: bovenop de volgens de loonwet toegelaten 0,4 procent loonsverhoging, kunnen bedrijven die het goed doen hun werknemers een premie tot 500 euro geven.

Alle  vakbonden willen meer, en ze willen de loonnorm niet lostrekken van onderhandelingen over andere onderwerpen.

De socialistische vakbond benadrukt  opnieuw dat de regering de inkomens uit kapitaal – de dividenden – niet onaangeroerd kan laten.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stelde eerder al voor om ook de dividenden aan banden te leggen, wat leidde tot een clash tussen de socialistische en liberale regeringspartijen.

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert afwijzend op de eisen van ABVV. ‘We hebben alle mensen nodig op de arbeidsmarkt’, zegt Voka-topman Hans Maertens. ‘Ondernemingen vinden nu al amper geschikte medewerkers. Nu luchtkastelen bouwen rond brugpensioen is absoluut uit den boze. Wie uit de boot valt, moeten we aan een nieuwe job helpen. En niet aan de kant parkeren.’

De energie van beleidsmakers moet volgens Voka gaan naar structurele hervormingen op de arbeidsmarkt en niet naar het verkorten van loopbanen.

Neutr-On denkt daar anders over: het wordt tijd dat de werkdruk verlaagd wordt!

Neutr-On wil dat tegen het jaar 2030 alle werknemers in België naar een 30-urenweek gaan.

Daarvoor zou vanaf 1 januari 2022 een maximumwerkweek van 38 uren voor alle sectoren  moeten gerealiseerd worden en nadien elk jaar met 1 uur moeten verminderen tot de 30-urenweek bereikt is. Dan zitten we al in 2030.

Historisch akkoord over minimumbelasting

De ministers van Financiën van de G7-landen hebben een ‘historisch akkoord’ bereikt over belastingen voor multinationals. Dat heeft de Britse minister van Financiën Rishi Sunak aangekondigd.

De grote industrielanden – Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Canada en de VS- zijn het onder meer eens geraakt over het principe van een wereldwijde vennootschapsbelasting van minstens 15 procent. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen juicht het engagement toe. ‘De wereldwijde minimumbelasting zal de race naar de bodem op vlak van vennootschapsbelastingen stoppen en rechtvaardigheid verzekeren voor de middenklasse en werkenden in de VS en de hele wereld’, zei ze.

Volgens de deal zullen Europese landen ook meer mogelijkheden krijgen om Amerikaanse technologiebedrijven zoals Facebook en Amazon te belasten waar ze klanten hebben, en dus niet enkel in het land van hun hoofdkantoor. Veel bedrijven planten hun hoofdzetel in landen met lage belastingen. Het akkoord heeft het niet specifiek over techbedrijven, maar focust op grote winstgevende multinationals.

Dat is een overwinning voor de Amerikanen, die tegen het Franse voorstel van een taks op digitale diensten waren. Grote bedrijven met winstmarges van minstens 10 procent worden geviseerd. Het akkoord dat de zeven landen bereikten in Londen, effent de weg voor een breder akkoord binnen de G20, mogelijk volgende maand al tijdens een top in Venetië.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) reageerde  positief op het akkoord dat de G7-landen hebben bereikt rond een minimumbelasting voor multinationals. In een tweet begroette de Belgische minister dit als ‘een historische beslissing!’.

‘Met een wereldwijde #minimumbelasting zetten we een belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking en belastingparadijzen. Ook multinationals en techbedrijven moeten een eerlijke bijdrage leveren. Dat is maar logisch’, aldus Van Peteghem op Twitter.

Volgens de deal zullen Europese landen ook meer mogelijkheden krijgen om Amerikaanse technologiebedrijven zoals Facebook en Amazon te belasten waar ze klanten hebben, en dus niet enkel in het land van hun hoofdkantoor. Veel bedrijven planten hun hoofdzetel in landen met lage belastingen. Bron: Trends