Op 24 oktober vierden we het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Precies 75 jaar geleden trad het Handvest van de Verenigde Naties in werking, het resultaat van de Conferentie van Verenigde Naties in San Francisco in 1945.

De conferentie bracht op het einde van de Tweede wereldoorlog afgevaardigden van 50 landen samen. Later ondertekende ook Polen en werd zo ook één van de 51 originele lidstaten. De Verenigde Naties kwam officieel tot stand na de ratificatie van de meerderheid van de ondertekenaars van het Handvest, inclusief de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad (China, Frankrijk, Sovjet-Unie, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De Verenigde Naties werd gezien als een opvolging van de Volkenbond, die gelijkaardig internationale samenwerking voor vrede en veiligheid promootte.

Het Handvest is gebaseerd op de vier hoofddoelen die de Verenigde Naties naar voor schuiven. Ten eerste wil de Verenigde Naties de internationale vrede en veiligheid handhaven, ten tweede willen ze vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties tot ontwikkeling brengen. Als derde willen ze internationale samenwerking tot stand brengen bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele of humanitaire aard. Als laatste willen ze een centrum zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties.

75 jaar later, telt de Verenigde Naties 193 lidstaten die samen opnieuw voor een crisis staan met een enorme sociale en economische impact. De globale pandemie COVID-19 legt vandaag de nood bloot aan internationaal overleg en solidariteit om een antwoord te bieden op de crisis; Maar COVID-19 is niet de enige crisis waar de mensheid mee worstelt. “Een klimaatramp dreigt. De biodiversiteit is aan het ineenstorten. De armoede stijgt opnieuw. Haat verspreid zich. Geopolitieke spanningen escaleren. Nucleaire wapens blijven op scherp staan. Transformatieve technologieën bieden nieuwe opportuniteiten, maar hebben ook nieuwe bedreigingen aan het licht gebracht. De COVID-crisis pandemie legde de kwetsbaarheden van de wereld bloot. We kunnen ze enkel samen aanpakken.”, stelde Secretaris-Generaal António Guterres op de Algemene Vergadering van de VN in september.

In kader van het 75-jarig-bestaan nam de Algemene Vergadering van de VN in september een nieuwe politieke verklaring aan, die de toekomst van de Verenigde Naties verder moet sturen. De verklaring schuift twaalf doelstellingen naar voren, één daarvan blijft het promoten van vrede en het voorkomen van conflicten. De controle van wapenhandel, non-proliferatie en ontwapeningsakkoorden staan hierin centraal. Een voorbeeld hiervan is de Verbodsverdrag tegen kernwapens, dat vermoedelijk binnenkort in werking zal treden.

75 jaar later is er veel gebeurd, maar zijn de uitdagingen er niet kleiner op geworden. “Dringende inspanningen zijn nodig. We zijn hier niet om te vieren. We zijn hier om actie te nemen.”

http://www.vvn.be/

http://www.vvn.be/wereldbeeld/

https://vrede.be/wie-vrede/basistekst