Nietszeggend antwoord

Op een aantal klachten van één van onze leden kregen wij volgend nietszeggend antwoord. Het is duidelijk, dat de rechten van de leerkracht nergens op een ernstige wijze worden behandeld. Wij formuleren een tegenantwoord.

BETREFT : KLACHTENBEHANDELING

Ik heb grondig uw klachten onderzocht.
Daar die op diverse domeinen liggen, wordt hierna een systematisch overzicht gegeven.

1. AUTONOMIE VAN DE SCHOOLBESTUREN

De Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming is voor het onderwijsgebeuren betrokken bij het tot stand komen van regelgeving. Aan de andere kant richt de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming niet langer rechtstreeks onderwijs in. De bepalingen van artikel 24 van de Grondwet houden in dat alle schoolbesturen verzelfstandigd en op afstand geplaatst werden van een minister van onderwijs.
Onderwijs is een zaak van de lokale en regionale schoolbesturen die als bevoegd gezag juridisch gesproken optreden als werkgever. Het is niet aan de Minister of zijn administratie om tussenbeide te komen in conflicten tussen het bevoegd gezag optredend als werkgever en een personeelslid als werknemer. Er is hieromtrent geen bevoegdheid bij de onderwijsoverheden.
Uiteraard dienen de schoolbesturen bij hun autonoom optreden dit te doen met respect voor de decretale en reglementaire bepalingen. Als het over een discussie gaat inzake personeel in het gemeenschapsonderwijs, dient in hoofdzaak het decreet rechtspositie gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 toegepast te worden.
Voor zover het decreet rechtspositie gemeenschapsonderwijs is gerespecteerd moeten discussies rond personeelsvraagstukken volledig binnen de bevoegdheidssfeer van de werkgever opgelost worden. Voor het gemeenschapsonderwijs gaat het om : het instellingshoofd, de algemeen directeur van de scholengroep, de raad van bestuur van de scholengroep, de centrale diensten (met inbegrip van de pedagogische begeleidingsdienst) en de afgevaardigd-bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs.

2. RAAD VAN BEROEP

De Raad van Beroep voor het Gemeenschapsonderwijs is opgericht in toepassing van artikel 71 van het Decreet van 27 maart 1991 (rechtspositie personeel gemeenschapsonderwijs). Artikel 72 bepaalt dat de voorzitter door de Vlaamse Regering wordt aangesteld. Artikel 72 stelt dat de voorzitter van de Raad van Beroep de twee andere leden van de Raad van Beroep aanwijst uit het personeelsbestand van het gemeenschapsonderwijs.
De functie van een Raad van Beroep is dat alle elementen voor en tegen in een bepaalde personeelsaangelegenheid besproken worden. Zowel schoolbestuur als personeelslid kunnen zich laten bijstaan door een raadsman. Zowel schoolbestuur als personeelslid kunnen het initiatief nemen om stukken, documenten en argumenten ter discussie aan te brengen.
De heer Rik Vandeputte werd door de Vlaamse Regering aangewezen als voorzitter van de Raad van Beroep. Hij is eerste advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent en is dus zondermeer onafhankelijk en onpartijdig ten aanzien van een concreet dossier.
Alle beslissingen van de Raad van Beroep kunnen worden aangevochten in een annulatieberoep bij de Raad van State. De Raad van State kan de beslissingen van de Raad van Beroep vernietigen. Tot op heden werd door de Raad van State geen enkele beslissing van de Raad van Beroep vernietigd. Dit betekent dat de Raad van State niet dadelijk twijfelt aan het onafhankelijk en onpartijdig zijn van de beslissingen van de Raad van Beroep.

Bij het bestuderen van de statistieken valt het op dat slechts een beperkt aantal dossiers wordt ingediend bij de Raad van Beroep. Het gaat over enkele dossiers in Vlaanderen terwijl het Gemeenschapsonderwijs ongeveer 17.000 personeelsleden in dienst heeft.
Bijvoorbeeld voor 2005 heeft de Raad van Beroep 26 dossiers behandeld. Er waren daarbij
13 betwiste dossiers waarvan er bij 7 dossiers de maatregel van het schoolbestuur is gereduceerd of geen maatregel opgelegd werd. Inzake evaluatie zijn er 4 dossiers ingediend. Daar waar er een betwisting is, wordt de voorgestelde maatregel dan nog door de Raad van Beroep afgezwakt of geschrapt in het voordeel van het personeelslid.

3. OPENBAARHEID VAN BESTUUR

De openbaarheid van bestuur wordt voor de Vlaamse Gemeenschap geregeld in het decreet van 26 maart 2004 en bijhorende omzendbrief van 4 juni 2004. Er is ook een Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur ingericht om te oordelen over beslissingen van besturen die inzage van documenten zouden beperken of weigeren.

De bedoeling van de openbaarheid is dat de burger een redelijke toegang krijgt tot bestuursdocumenten. Dit geldt ook voor het gemeenschapsonderwijs. Men is het erover eens dat het een minimumregeling is, waarbij de openbaarheid van bestuursdocumenten niet onbeperkt is en gebonden aan een aantal uitzonderingen.

De toepassing van de openbaarheid van bestuur wordt beoordeeld door de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. In een drietal beslissingen heeft de Beroepsinstantie geoordeeld dat er geen inbreuken zijn gepleegd op de regelgeving terzake. In zijn beslissingen van 8 februari 2005, 25 mei 2005 en 18 oktober 2005 stelt de Beroepsinstantie dat vragen om aanvullend en andere gegevens uit het dossier in te kijken onontvankelijk, ongegrond of deels ongegrond zijn.

Bij onderzoek van de werkzaamheden van de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur blijkt dat er voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005 er 117 dossiers zijn ingediend. De Beroepsinstantie heeft hiervan 74 dossiers afgewezen. Bij 17 dossiers werd beslist dat er toch openbaarheid diende te zijn. Bij 26 dossiers is een gedeeltelijke openbaarheid opgelegd. Van de 117 dossiers zijn er slechts twee dossiers aanhangig gemaakt bij de Raad van State. In beide dossiers had de Beroepsinstantie beslist om de openbaarheid van documenten in het voordeel van een verzoeker, op te leggen aan een bestuursinstantie.

De werking van de Beroepsinstantie is verder onderzocht door de Vlaamse Ombudsdienst.
Het onderzoek van de Vlaamse Ombudsdienst in oktober 2005 heeft uitgewezen dat de Beroepsinstantie, alvorens haar beslissing te treffen informatie heeft ingewonnen. Vervolgens heeft de Beroepsinstantie volgens de Vlaamse Ombudsdienst in alle onafhankelijkheid en neutraliteit haar beslissing genomen en omstandig gemotiveerd.

De Vlaamse Ombudsdienst stel wel dat er te weinig woord-wederwoord geweest is. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe de Beroepsinstantie de stelling dat er geen nieuwe elementen aan het dossier werden toegevoegd kan bevestigen, terwijl hier geen onderzoek naar gebeurd is. Evenmin werd er onderzoek gedaan naar de tijd waarover de verzoeker beschikte om de dossiers in te zien.

4. KLACHTENDECREET

De klachtenbehandeling valt onder het decreet van 1 juni 2001 en de bijhorende omzendbrief van 18 maart 2005. Een klacht is een standpunt van een ontevreden burger, waarbij hij klaagt over een (al dan niet) verrichte handeling of prestatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs.
In het dossier van een leraar van het gemeenschapsonderwijs gaat het om een discussie inzake personeelsaangelegenheden in een school, waarvoor het klachtendecreet dus niet geldt.
Een klachtencoördinator van het Vlaams Ministerie van Onderwijs kan dus geen verdere stappen en onderzoeken voeren.

5. NEUTRALE OMBUDSDIENST

Het voorstel van een neutrale ombudsdienst is uitgebreid besproken geweest in het Vlaams Parlement in januari en februari 2004. (Stuk 2157, 2003-2004)
Het zou gaan om een dienst die los staat van de scholen en in alle onderwijsnetten bemiddelend zou optreden tussen schoolbesturen en personeelsleden.
De conclusie van het debat was dubbel. Enerzijds heeft het Vlaams Parlement gesteld dat het niet kon om zomaar deze dienst te installeren en dat er bijkomend juridisch onderzoek nodig was. Er is de grondwettelijke autonomie van de schoolbesturen en verder is er samenhang met reeds bestaande procedures (Welzijnswetgeving, Vlaamse Ombudsdienst). Een belangrijk punt is dat juridisch om het even welke ombudsdienst nooit in de plaats kan treden van een schoolbestuur om bepaalde beslissingen te nemen en door te voeren.

Anderzijds heeft het Vlaams Parlement voorgesteld dat de op komst zijnde nieuwe Vlaamse Regering dit zou opnemen in haar regeringsverklaring. Die nieuwe Vlaamse Regering heeft in haar regeringsverklaring 2004-2009 geen melding gemaakt van een op te richten neutrale ombudsdienst.

Het is verder zo dat schoolbesturen en personeelsleden zonder een neutrale ombudsdienst, zijn opdracht al kunnen opnemen. Schoolbestuur en personeel kunnen op lokaal niveau hun verantwoordelijkheid nemen en bemiddelend optreden om conflicten inzake arbeidsomstandigheden tijdig de stroomlijnen..

6. TENSLOTTE

Een van de peilers voor kwaliteitsvol onderwijs in scholen is het lerarenteam dat functioneert als een professionele groep. Dit wordt gerealiseerd door een drietal elementen.
Een goed leiderschap van de directie die ervoor zorgt dat naast de autonomie van de leraar er ook afspraken zijn die moeten nageleefd worden. Een gezamenlijk denken en handelen van het lerarenkorps in het belang van het onderwijs en in het kader van het pedagogisch en opvoedkundig project. Een leraar is bereid om zich constant bij te scholen rekening houdende met evoluties op pedagogisch niveau en op het eigen vakgebied. Wanneer een leraar zich de laatste twee elementen eigen maakt en onderhoudt, staat hij in voor kwaliteit van het onderwijs en zal hij dan ook hiervoor waardering en appreciatie krijgen.

In de hoop een aantal antwoorden te hebben geformuleerd op uw vragen,

Met de meeste hoogachting,

Willy VAN BELLEGHEM
Klachtencoördinatie
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

————————————————————

 

Corrupt België

België daalt vijf plaatsen op jaarlijkse corruptielijst.

België is weer een beetje corrupter geworden. Ons land is dit jaar vijf plaatsen gedaald op de jaarlijkse lijst van Transparency International (TI) van landen waar corruptie het minst voorkomt. In 2003 en 2004 stond ons land nog op, respectievelijk 17 en 14, dit jaar is dat nummer 19. De minst corrupte landen blijven Finland en IJsland. Aan de andere kant van het spectrum prijken Bangladesh en Tsjaad. De ngo TI onderzocht 159 landen. In bijna de helft, zeventig, speelt corruptie volgens de organisatie “een rol”. Voorzitter Peter Eigen van Transparency ondersteeepte bij publicatie van het rapport dat “corruptie een belangrijkje oorzaak is van armoede en tegelijkertijd een grote hindernis om die armoede te bestrijden”. (Belga/AG 18/10/2005)

———————————————-

 

Neutr-On / alle sectoren opgericht !

Nieuwsbrief van 03 oktober 2005

Neutr-On heeft er de eerste maand op zitten, de spits is afgebeten.
De reacties waren uitermate positief en wij kregen vanuit alle hoeken lovende opmerkingen en steunbetuigingen.
Buiten alle verwachtingen en buiten onze planning is ook “Neutr-On / alle sectoren” opgestart.
Bijna 4 maanden vroeger dan gepland is “Neutr-On / alle sectoren” van start gegaan en werd actief vanaf 15 september 2005.
De reden daarvan is simpel.
Door de massale belangstelling en de vele vragen naar informatie hebben wij “Neutr-On / alle sectoren” reeds geactiveerd.
We konden niet anders….
Velen zijn duidelijk op zoek naar een echte, neutrale vakbond.

Wij hadden deze uitbreiding nochtans pas gepland rond de jaarwisseling, omdat het de bedoeling was eerst de sector onderwijs de tijd te geven om zich te ontplooien.
Maar door de vele spontane reacties zijn we gestart met de andere sectoren en is het nu ook mogelijk voor werknemers uit andere beroepssectoren om lid van Neutr-On te worden.

Neutr-On is duidelijk op weg de vierde vakbond van België te worden.

De enige vakbond die haar leden ECHT helpt in tegenstelling tot de andere vakbonden die hun leden in de kou laten staan als het er op aan komt.
Wij willen in de toekomst mee het beleid bepalen. Wij zijn daarom op zoek naar vakbondsafgevaardigden per bedrijf en per school en naar bestuursleden per afdeling, per provincie en nationaal, (voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen).
Aarzel niet u kandidaat te stellen.
Lees regelmatig onze nieuwsberichten op www.neutr-on.be

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden.

—————————————————-

 

Neutr-On, de neutrale vakbond

Vanaf 01 september 2005 is Neutr-On actief als vakbond.

Neutr-On is opgericht omdat wij tal van signalen ontvangen dat de traditionele vakbonden hun leden nauwelijks helpen bij hun statutaire en juridische rechten.
Daarbij hebben zij als het ware een monopoliepositie. Daardoor komen de individuele rechten van hun leden op de achtergrond.

Neutr-On waarborgt uw verdediging.

Neutr-On heeft ook een afdeling die de belangen van leerlingen, studenten en ouders verdedigt.
Wij bemiddelen bij alle soorten geschillen bij de school i.v.m.:
– pesten van leerlingen
– grensoverschrijdend gedrag
– machtsmisbruik
– klachten bij beoordelingen
– rapport- of attestgeschillen
– enz