In het Vlaamse Gewest werden in 2020 gemiddeld per maand ongeveer 177.700 onderbrekingsuitkeringen betaald voor de verschillende vormen van loopbaanonderbreking (publieke sector), voor tijdskrediet (privésector) en voor thematische verloven (privé- en publieke sector). Bij thematische verloven gaat het om verlof voor palliatieve zorgen, voor ouderschapsverlof (inclusief corona-ouderschapsverlof), voor medische bijstand en voor mantelzorg (nieuw sinds september 2020).

Het aantal onderbrekingsuitkeringen is na een stijging tussen 2013 en 2015 in de periode 2016-2019 weer gedaald. In 2020 bleef het aantal onderbrekingsuitkeringen nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019. Dit cijfer verhult wel verschillen in evolutie tussen de diverse vormen van onderbreking. Het aantal onderbrekingsuitkeringen in het stelsel van loopbaanonderbreking daalde tussen 2019 en 2020 met bijna 18%. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht in het kader van de 6de staatshervorming, waardoor nieuwe aanvragen voor loopbaanonderbreking in het Vlaamse Gewest onder de Vlaamse regeling van het zogenaamde ‘zorgkrediet’ vallen. Zij zijn niet opgenomen in de hier gepresenteerde cijfers over loopbaanonderbreking. Bij de onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet lag de daling lager (-11%). De afname in dit stelsel is het gevolg van strikter geworden toelatingsvoorwaarden. In het stelsel van de thematische verloven was er tussen 2019 en 2020 sprake van een stijging (+24%). Deze toename hangt samen met de invoering van het corona-ouderschapsverlof dat kon opgenomen worden tijdens de periode van 1 mei tot 30 september 2020. Bij het ouderschapsverlof ging in 2020 ongeveer 25% van de onderbrekingsuitkeringen naar corona-ouderschapsverlof en 75% naar het gewone ouderschapsverlof.