Het kan gebeuren dat je een nieuwe baan zoekt en dat een werkgever je  wil testen vóór een eventuele aanwerving. Is dit mogelijk, of wordt dit beschouwd als het begin van een arbeidsovereenkomst?

Hoewel de wetgever geen definitie geeft van wat onder zo’n test verstaan wordt, heeft de rechtspraak toch enkele spelregels bepaald.

Duur

Indien de selectieprocedure een productieve praktische proef omvat, mag deze proef niet langer duren dan nodig om de bekwaamheid van de sollicitant te testen.

Niet rendabel

De praktische proef mag weliswaar productief zijn, maar mag geen rendabele activiteit vormen voor de onderneming. De proef moet beperkt zijn in de tijd alsook beperkt blijven tot specifieke tests, aangezien zij enkel mag dienen om na te gaan of het opleidingsniveau voldoende is om eventueel en theoretisch de aangeboden dienstbetrekking te kunnen vervullen. Of de sollicitant werkelijk praktisch geschikt is voor het uitoefenen van de functie moet immers worden gecontroleerd door middel van een beding van proeftijd. De sollicitant die gedurende verschillende dagen proefarbeid verricht die niet als een test kan beschouwd worden en die geen vrijwilligerswerk is, moet geacht worden te zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Opgelet: In de mate waarin deze rechtspraak steunt op de overweging dat de werkgever kan gebruik maken van een beding van proeftijd is zij achterhaald. De proeftijd werd immers afgeschaft door de Wet Eenheidsstatuut.

Geen arbeidsovereenkomst

Het afleggen van proeven of testen doet geen arbeidsovereenkomst ontstaan, zelfs niet indien die proeven gespreid zijn over verschillende dagen, wanneer de uitgevoerde arbeid geen enkel nut heeft voor de werkgever.

Loon

Er bestaat betwisting over de vraag of de omstandigheid dat een persoon in het raam van een selectieprocedure een vergoeding ontvangt al dan niet wijst op het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst, tenzij het gaat om een bescheiden bedrag dat enkel de kosten van de kandidaat vergoedt.

Leeft de werkgever deze spelregels niet na, dan bestaat de kans dat de prestaties verricht in het kader van de ‘voorafgaande proef’ gelijkgesteld worden met werkelijke arbeidsprestatie in het kader van een arbeidsovereenkomst, en dat er dus sprake is van zwartwerk, met alle gevolgen van dien…

Bron: Wolters-Kluwer