20 oktober 2007

20 oktober 2007

Nadat de arbeidsrechtbank zich onbevoegd had verklaard is er door Neutr-On een nieuwe procedure opgestart voor de rechtbank van eerste aanleg, tegen ACV-onderwijs (COC). De klacht luidt: ondemocratische syndicale verkiezingen en het onrechtmatig uitsluiten van leden.

10 maart 2006
De arbeidsrechtbank te Turnhout heeft zich onbevoegd verklaard
en de zaak verder verwezen naar de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Februari 2006
Neutr-On heeft (bij monde van één van hun leden, een leerkracht) Luc Cortebeeck (ACV) en
secretaris-generaal J. Van Der Hoeven (COC),
in kort geding, voor de Arbeidsrechtbank
 te Turnhout gedaagd.

——————————————————————–

 

Persbericht van 14 februari 2006

Luc Cortebeeck (ACV) en Jos Van Der Hoeven (COC) gedagvaard door Neutr-On..
De aanklacht luidt:
– fraude bij de syndicale verkiezingen bij COC
– manipulaties bij provinciale verkiezingen
– schending rechten van de verdediging
– weigeren van een neutraal onderzoek
– onterechte uitsluiting van een COC-lid
– weigeren om een lid te helpen

Neutr-On heeft (bij monde van één van hun leden, een leerkracht)
Luc Cortebeeck (ACV) en
secretaris-generaal J. Van Der Hoeven (COC)
in kort geding gedagvaard voor de arbeidsrechtbank
 te Turnhout
op woensdag 15 februari 2006.

Volgens de aanklacht zou er gesjoemeld zijn tijdens de laatste syndicale verkiezingen
en zou er geen enkele controle mogelijk zijn op de kandidatuurstellingen.
Zo zou er een maand na de officiële verkiezingen nog een andere kandidate zijn gemandateerd
ten nadele van de eigenlijke verkozen kandidaat die daardoor werd gepasseerd.
Ook de provinciale verkiezingen gebeurden in een verdachte en chaotische sfeer.
Zo werden de stemmen geteld achter gesloten deuren,
kreeg de kandidaat de deur voor zijn neus dichtgegooid en werd er zelfs gedreigd de politie te bellen.
Geen enkele getuige werd toegelaten.
Nadat tegen die gang van zaken door de betrokkene klacht werd neergelegd bij het bestuur
is op geen enkele manier een ernstig en neutraal onderzoek ingesteld.
De betrokkene moest het stellen met het éénvoudige antwoord
dat “alles in orde” was en dat het bestuur bij de uitslag bleef.
De rechten van de verdediging werden echter meerdere keren geschonden
omdat hij niet uitgenodigd werd tijdens het, al dan niet fictieve, onderzoek.
Het is niet duidelijk wie bij het onderzoek aanwezig waren
en kreeg hij geen enkele inzage in de documenten.
Verder kreeg hij alleen nog de mededeling “dat er geen briefwisseling meer over gevoerd wordt”
en ook de suggestie om zijn “ontslag te nemen uit de COC”.
Omdat de betrokkene het met deze gang van zaken niet eens kon zijn
en bleef aandringen op een neutraal onderzoek werd hij zelfs uit de COC gezet.

Nu zal de rechtbank moeten oordelen over de feiten.

De leerkracht eist het volgende:

– een neutraal onderzoek naar deze syndicale verkiezingen,
– uitsluiting van alle betrokken medeplichtigen
– tenietverklaring van de uitsluiting uit coc
– een vergoeding van de geleden schade, alsook morele schade
– nieuwe verkiezingen coc-besturen

Neutr-On houdt u op de hoogte.

Wij krijgen regelmatig klachten over de slappe manier waarop de leden van COC,
maar ook van ACOD-onderwijs,
verdedigd worden.
De meeste van hun besturen zitten vol met directeurs, inspecteurs, zelfs algemeen directeurs.
Het is duidelijk dat op die manier de leerkrachten in de kou blijven staan.
Wij roepen iedereen op om eventuele klachten aan ons door te geven
zodat wij gepast kunnen ageren op wantoestanden.

——————————————————————–

 

Persbericht van 07 februari 2006

Een lid van Neutr-On heeft klacht neergelegd tegen drie onderzoekers van het gemeenschapsonderwijs.

Hierbij volgt de tekst:

Geachte heren,
Betreft uw onderzoek.

Ik heb uw conclusies nauwgezet gelezen en ik kan het niet eens zijn met uw analyse.
In cursieve tekst vindt u een beknopte toelichting.
Zo lees ik:
– ziek de school verlaten getuigt niet van een correcte houding
• de directie heeft mij gewoon laten uitschelden, bedreigen, enz. zonder op te treden
• mijn dokter heeft mij antidepressiva voorgeschreven
• zieke leerkrachten mogen gecontroleerd worden door de controlearts, wat niet gebeurd is
• u hebt niet het recht van een niet-correcte houding te spreken, integendeel ik had van u een correcte oorzaakanalyse verwacht (= het niet-optreden van de directie), quad non
• u hebt de oorzaak gewoon bij mij gelegd
– U beschuldigt mij van insubordinatie als ik ziek word, ziekte die door de huisarts steeds bevestigd is en die veroorzaakt werd door de agressie van de leerlingen, gesteund door de directie.
• u hebt niet het recht mijn ziekte een insubordinatie te noemen
– U beschuldigt mij van het misbruiken van vergaderingen, terwijl
deze zaken totaal uit de lucht gegrepen zijn en u ze niet onderzocht hebt.
– U beschuldigt mij dat ik in mijn communicatie met de collega’s over de schreef ga, zonder deze zaken onderzocht te hebben.
• u legt de oorzaak gewoon bij mij, terwijl ik juist het slachtoffer ben van een lastercampagne van de directie en enkele brutale collega’s
– U beschuldigt mij dat ik mij door mijn houding in een geïsoleerde positie heb gebracht, waarop steunt u deze bewering?
• u verzint zaken die u gewoon niet kunt aantonen en geen enkele grond van waarheid bevatten
– U neemt valse beweringen gewoon voor waarheid aan:
Op blz. 10 bijvoorbeeld beweert de directeur dat hij aan 4 personen gevraagd heeft om bemiddelend op te treden, terwijl ik niemand gezien heb. Ook andere teksten staan vol met laster en leugens.
• U hebt geen enkele bewering gecontroleerd, noch onderzocht of bij mij nagevraagd.
• Op blz. 13 hebt u het over een brief van 13 coc-leden terwijl slecht 1 handtekening leesbaar is, het is niet duidelijk wie getekend heeft en of er eventueel valse handtekeningen bijstaan.
Gelieve mij de namen van de ondertekenaars mee te delen.
• Ook inhoudelijk zijn deze beweringen gewoon onzin, zodat ik ook tegen hen klacht zal neerleggen.
• De 6 leerlingen (van de 86) die u ondervraagd hebt zijn allen zwakke leerlingen, overzitters, met c-attest of leerlingen die bijna nooit in orde zijn, en missen dan ook alle relevantie.
– Uw analyse – “dat geen enkele leerkracht mijn ervaring deelt” – is geen bewijs dat de directeur mijn gezag niet zou ondermijnen.
• U hebt deze zaken gewoonweg niet onderzocht.
– U stelt dat mijn opgelegde straffen aan de leerlingen door de directie niet worden kwijtgescholden, wat wel het geval is.
• Ook deze zaken hebt u niet onderzocht.
– U stelt dat er geen andere aspecten van taakinvullingen zijn waaruit zou blijken dat ik door de directeur geviseerd zou worden, wat wel het geval is.
• Enkele voorbeelden: 24 leerlingen, lokalen zonder materiaal, 18 keer mijn lesrooster veranderd, enz. Ook deze zaken hebt u niet willen onderzoeken.
– U stelt dat de klasbezoeken van de directeur bij mij niet bedreigend zouden overkomen, wat wel het geval is.
• Als de leerlingen brutaal zijn komt hij mij controleren i.p.v. de leerlingen terecht te wijzen
• U ventileert uw persoonlijke mening zonder mijn mening gevraagd te hebben of het onderzocht te hebben.
– U stelt dat ik de directie zou uitgescholden hebben, quad non.
• Dit is een valse beschuldiging
– U suggereert dat ik leerlingen ten onrechte straf zou geven, dat ik geen degelijke lessen geef en leerlingen straf geef om onduidelijke redenen.
• Waar haalt u deze valse aantijgingen, waar steunt u zich op, bent u ooit in mijn klas geweest?
– U beweert op basis van getuigenverklaringen van directe collega’s dat de directeur mijn gezag niet zou ondermijnen, terwijl u deze zaak niet hebt onderzocht.
– Verder steunt u zich op uw gevoel, zo zegt u “wij hebben het sterke aanvoelen“ dat mijn lessen inhoudelijk sterk tekortschieten en dat dit nog verder zou kunnen onderzocht worden.
• Waar haalt u deze valse aantijgingen, waar steunt u zich op, bent u ooit in mijn klas geweest?
• Toch heb u deze zaken gewoonweg niet onderzocht.
– Verder zegt u: “hoewel we daar niet echt veel bewijzen voor hebbenlijkt het er op dat ik ook bij vele ouders alle krediet verloren heb.”
• Andermaal steunt u zich op gissingen.
• Ik heb nooit één klacht van ouders ontvangen
– U vat goed samen dat door de afnemende steun van de directie, ook de leerlingen goed aanvoelen dat de leerkracht geen steun krijgt van de directie, zodat de negatieve spiraal verder draait.
• Alhoewel hier de hoofdoorzaak ligt van de problemen hebt u geen enkel initiatief genomen om deze negatieve spiraal te keren
– U merkt terecht op dat de werksituatie voor mij totaal is vastgelopen.
De werkomstandigheden waren inderdaad niet meer normaal.
Een leerkracht waarschuwde voor een totale escalatie met inbegrip van fysiek geweld. Een leerling probeerde mij inderdaad aan te vallen, een andere sloeg mij van mijn stoel. Constante bedreigingen en scheldwoorden.
Dat zijn de realistische werkomstandigheden.
Alle studies wijzen erop dat het vooral de directeurs zijn die deze werkomstandigheden creëren.
• U hebt geen enkele moeite gedaan om de oorzaken van deze abominabele werkomstandigheden te onderzoeken of te verbeteren
Samengevat komen uw analyses op het volgende neer:
Uw analyses berusten nergens op, zijn gewoon overgenomen van de negatieve desinformatie van de directie en u hebt nagelaten deze informatie te controleren en te onderzoeken.
U neemt leugens over alsof ze waar zijn, u steunt zich op gevoelens (!) en op gissingen.
Daarbij komt dat u mij slechts een uurtje gesproken hebt en mij niet geconfronteerd hebt met de valse aantijgingen van derden.
De conclusies van uw onderzoek zijn dan ook op z’n minst bevooroordeeld te noemen met de bedoeling mij in een negatief daglicht te stellen.
U hebt dus uw werk niet goed gedaan.
Uw foute analyses werden nadien ten onrechte gebruikt om mij te kunnen schorsen en te ontslaan.
Door uw slappe, amateuristische en bevooroordeelde onderzoek en conclusies lijd ik een enorme financiële en morele schade. (schorsing, ontslag)
Daarom stel ik jullie samen een minnelijke schikking voor.

Neutr-On volgt deze zaak op en houdt u op de hoogte.

——————————————————————–

 

Persbericht van 12 december 2005

Klacht tegen Raad van Beroep van het gemeenschapsonderwijs.

Een lid van Neutr-On heeft een klacht ingediend bij de Vlaamse Regering en de Minister van Onderwijs Vandenbroucke Fr., tegen de Raad van Beroep van het Gemeenschapsonderwijs, in het bijzonder tegen de voorzitter R. Vandeputte. Volgens de ontslagen leraar zouden de onderzoeken door de RvBeroep partijdig gebeuren en zou er gemanipuleerd zijn met de dossierstukken. Indien komt vast te staan dat de onderzoeken bevooroordeeld gevoerd werden of gemanipuleerd zijn, dienen o.i. alle uitspraken van de RvB als onwettig worden beschouwd. Neutr-On volgt deze zaak van dichtbij. Wij houden u op de hoogte.

——————————————————————–

 

Persbericht van 03 oktober 2005

Nieuwsbrief van 03 oktober 2005

Neutr-On heeft er de eerste maand op zitten, de spits is afgebeten.
De reacties waren uitermate positief en wij kregen vanuit alle hoeken lovende opmerkingen en steunbetuigingen.
Buiten alle verwachtingen en buiten onze planning is ook “Neutr-On / alle sectoren” opgestart.
Bijna 4 maanden vroeger dan gepland is “Neutr-On / alle sectoren” van start gegaan en werd actief vanaf 15 september 2005.
De reden daarvan is simpel.
Door de massale belangstelling en de vele vragen naar informatie hebben wij “Neutr-On / alle sectoren” reeds geactiveerd.
We konden niet anders….
Velen zijn duidelijk op zoek naar een echte, neutrale vakbond.

Wij hadden deze uitbreiding nochtans pas gepland rond de jaarwisseling, omdat het de bedoeling was eerst de sector onderwijs de tijd te geven om zich te ontplooien.
Maar door de vele spontane reacties zijn we gestart met de andere sectoren en is het nu ook mogelijk voor werknemers uit andere beroepssectoren om lid van Neutr-On te worden.

Neutr-On is duidelijk op weg de vierde vakbond van België te worden.

De enige vakbond die haar leden ECHT helpt in tegenstelling tot de andere vakbonden die hun leden in de kou laten staan als het er op aan komt.
Wij willen in de toekomst mee het beleid bepalen. Wij zijn daarom op zoek naar vakbondsafgevaardigden per bedrijf en per school en naar bestuursleden per afdeling, per provincie en nationaal, (voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen).
Aarzel niet u kandidaat te stellen.
Lees regelmatig onze nieuwsberichten op www.neutr-on.be

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden.

—————————————————-

 

Persbericht van 15 september 2005

Neutr-On / alle sectoren is actief vanaf 15 september 2005.

Bijna 4 maanden vroeger dan gepland is “Neutr-On / alle sectoren” van start gegaan.
De reden daarvan is simpel.
Door de massale belangstelling en de vele vragen naar informatie hebben wij “Neutr-On / alle sectoren” reeds geactiveerd.
We konden niet anders….
Velen waren duidelijk op zoek naar een echte, neutrale vakbond.

Wij hadden deze uitbreiding nochtans pas gepland rond de jaarwisseling.
Door de vele spontane reacties is het vanaf 15 september dus ook mogelijk voor werknemers uit alle beroepssectoren om lid van Neutr-On te worden.

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden.

———————————————

 

Persbericht van 26 augustus 2005

Neutr-On is een nieuwe vakbond, actief vanaf 01 september 2005.

Neutr-On is een neutrale vakbond.
Dat wil zeggen dat wij niet tot een politieke partij behoren, noch tot één van haar zuilen.
Neutr-on staat open voor iedereen en vraagt niet naar uw politieke, religieuze of filosofische overtuiging.
Daardoor kunnen wij onafhankelijk van partijpolitiek onze leden helpen.

Momenteel focussen wij ons in de eerste plaats op het onderwijs.
Wij zijn er zowel voor onderwijspersoneel als voor ouders en leerlingen.
Maar het is de bedoeling dat wij zo vlug mogelijk ook voor de andere beroepssectoren, de bedienden en de overheidssector een volwaardige vakbond worden.

Neutr-On is opgericht omdat wij tal van signalen ontvangen dat de traditionele vakbonden hun leden nauwelijks helpen bij hun statutaire en juridische rechten.

Neutr-On heeft ook een afdeling die de belangen van leerlingen, studenten en ouders verdedigt.
Wij bemiddelen bij alle soorten geschillen bij de school i.v.m.:
– pesten van leerlingen
– grensoverschrijdend gedrag
– machtsmisbruik
– klachten bij beoordelingen
– rapport- of attestgeschillen
– enz

Voor alle inlichtingen kan u terecht op volgend e-mailadres:
neutron.vakbond@telenet.be

en op onze website:
www.neutr-on.be

Wij vragen u beleefd om ons website-adres bij uw links en adressenbestand te zetten en dit persbericht naar al uw geledingen door te sturen.

Hartelijk dank.