In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in september 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2021 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.  In september 2021 verhogen onder meer:   De grensbedragen voor de berekening van de werkbonus;  Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI);  De sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag;  Het flexi-loon.    De inflatie  was  in België  verder opgelopen, tot 2,73 procent. Daardoor is ook de spilindex overschreden, wat betekent dat de sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes de komende maanden met 2 procent stijgen. In de privésector zal dat later gebeuren.   De inflatie – de mate waarin consumptieprijzen stijgen – versnelde al voor de zevende maand op rij. Met 2,73 procent staat ze op het hoogste niveau sinds maart 2019, zo blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. Daardoor is ook de spilindex overschreden. Dat is vroeger dan verwacht: het Planbureau ging er tot nu toe van uit dat dat in oktober zou gebeuren.   Lonen in de privésector De indexering van de lonen in de privésector wordt in principe per paritair comité geregeld, al zijn er enkele uitzonderingen. De vergoedingen van bepaalde stagiairs volgen bijvoorbeeld het regime van de sociale uitkeringen en moeten dus ook in september 2021 met 2% stijgen. Op PC 200 is de indexering dan weer niet van toepassing. In dat paritair comité wordt het loon op een vaste datum geïndexeerd: elk jaar op 1 januari. Momenteel zou de indexering 1,68% bedragen op 1 januari 2022, maar aangezien die datum nog veraf is, is die voorspelling voorbarig.   Lonen in de non-profitsector In de non-profitsector – onder andere de ziekenhuizen en rusthuizen – zullen de lonen als gevolg van de overschrijding van de spilindex wel worden verhoogd. Afhankelijk van het paritair comité, zal de verhoging plaatsvinden op 1 september 2021 of 1 oktober 2021.   Lonen in overige sectoren Voor de overige lonen moet per sector worden nagegaan wat de collectieve arbeidsovereenkomst over de loonindexering bepaalt. Cao’s kunnen immers vastleggen wanneer een indexering plaatsvindt of wat de omvang ervan zal zijn.   Sommige sectoren indexeren de lonen op een vast moment per jaar, andere sectoren passen de lonen maandelijks of één keer per kwartaal aan.   Dure energie Dat de inflatie zo sterk stijgt, is vooral te wijten aan de energieprijzen. De prijs van aardgas bijvoorbeeld is nu 49,4 procent hoger dan augustus vorig jaar. Die hele forse stijging is wel te verklaren doordat aardgas in volle coronacrisis veel goedkoper was geworden. Maar toch staat de prijs van aardgas nu boven het hoge niveau van 2018.   Ook elektriciteit is fors duurder geworden. Daar liggen de prijzen nu op het hoogste niveau ooit.   Bron:   Consumptieprijsindex | Statbel (fgov.be)   https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex