Neutr-On / onderwijs

STATUTEN VAN NEUTR-ON / onderwijs

Algemeen.
A. Deze statuten treden in werking vanaf 01 september 2005.
B. Daar wij een nieuwe vakbond (in oprichting) zijn kunnen de statuten aangepast worden door het Nationaal Bestuur, naargelang de noden.
C. Alle verkiezingen of stemmingen moeten op alle niveaus en in alle omstandigheden gecontroleerd kunnen worden.
D.w.z. dat iedereen de kans moet krijgen zich kandidaat te stellen en dat er steeds een getuige van de kandidaten aanwezig moet zijn bij de stemming, die openbaar moet verlopen.
De stemmingen zelf gebeuren schriftelijk en anoniem, de telling openbaar.
D. Wat betreft de bijstand aan leden:
Ieder lid ontvangt een kopie van de voorwaarden.
Studenten, werkzoekenden, ouders en gepensioneerden kunnen alleen aanspraak maken op punten 1-6 van de algemene voorwaarden.
De bijstand kan nooit groter zijn dan één derde van het totaalbedrag van de rekening van Neutr-On.
E. 
De voorlopige rekeningnummer van Neutr-On is 001-2358832-62. Het Nationaal Bestuur kiest minstens 3 verantwoordelijken die volmacht hebben de rekening te beheren.
F. Er wordt zo vlug mogelijk een Huishoudelijk Reglement opgesteld dat de Statuten aanvult en dat de interne organisatie bevordert waar nodig.
G. 
Er zal naar gestreefd worden zo vlug mogelijk een erkende vakbond te worden.
Titel I OPRICHTING – DOEL – MIDDELEN
Art. 1 NEUTR-ON,
 de Neutrale Onderwijsvakbond – verder in deze statuten NEUTR-ON genoemd – is op 1 september 2005 opgericht.
Art. 2 De plaats van de zetel van NEUTR-ON wordt bepaald door het Nationaal Bestuur.
Art. 3 NEUTR-ON heeft als neutrale, onafhankelijke en democratische organisatie tot doel:
a) het verdedigen van de individuele en collectieve beroepsbelangen,
zowel moreel als materieel van het onderwijspersoneel.
Neutr-On
 laat zich hiervoor inspireren door sociale en democratische maatschappijbeginselen,
maar vooral door “De Rechten van de Mens”.
De Rechten van de Mens
b) het vertegenwoordigen van het personeel bij de overheden, de inrichtende machten en alle beleidsinstanties.
Hiertoe zal zij inspraak, medezeggenschap,
syndicaal overleg, syndicale onderhandelingen en syndicale controle in de beleidsstructuren op alle beleidsniveaus toepassen.
c) het waken over de naleving van de reglementaire beschikkingen, statuten en
overeenkomsten en het ijveren voor de noodzakelijke aanpassing ervan in het kader van een evoluerende maatschappij;
d) het ijveren voor een rechtvaardige, op solidariteit gebaseerde, verdraagzame en
democratische samenleving.
Art. 4 Om haar doel te bereiken, zal NEUTR-ON alle noodzakelijke, wettige middelen aanwenden. Hiertoe richt zij permanente secretariaten per arrondissement, per provincie en nationaal op en organiseert zij syndicale zitdagen voor de leden.
Verder zal Neutr-On een syndicale nieuwsbrief (digitaal) uitgeven om haar leden te informeren.

Titel II. DE LEDEN
Art. 5 
Om lid te worden van NEUTR-ON moet men voldoen aan volgende voorwaarden:
a) – ofwel behoren tot het personeel van het onderwijs.
– ofwel gepensioneerd zijn
– ofwel werkzoekende zijn in het onderwijs of studies volgen die voorbereiden op een onderwijsloopbaan
b) de statuten van NEUTR-ON aannemen
c) een inschrijvingsformulier indienen; zie inschrijvingsformulier
d) de correcte jaarlijkse bijdrage betalen, (zie lidgeld)
Art. 6 De jaarlijkse bijdrage wordt door het Nationaal Bestuur vastgelegd. (zie lidgeld)
Art. 7 Naast de verdediging van hun beroepsbelangen, genieten de leden van NEUTR-ON een kosteloos abonnement op de nieuwsbrief die door NEUTR-ON, digitaal, wordt uitgegeven.
Art. 8 § 1. Nieuwe leden hebben een wachttijd vooraleer zij van bepaalde dienstverleningen door NEUTR-ON kunnen genieten.
§ 2. In afwachting van de uitvoering van § 1 gelden volgende regels: zie Rechtsbijstand op deze site.
– het geschil moet ontstaan zijn na datum van de aanvang van het lidmaatschap;

Art. 9 Het lidmaatschap vervalt:
a) door uitsluiting;
b) door niet-betaling van de jaarlijkse bijdrage na twee aanmaningen;
c) door zelf ontslag te nemen;
d) door niet meer te voldoen aan art. 5,a.
Art. 10 § 1. Leden kunnen uitgesloten worden indien zij zich niet onderwerpen aan gemotiveerde beslissingen van het Nationaal Bestuur van NEUTR-ON, de statuten van NEUTR-ON niet verder aannemen of door hun handelingen Neutr-On benadelen.
§ 2. Het Provinciaal Bestuur beslist over de uitsluiting.
Vooraleer een lid uitgesloten wordt, wordt het door de provinciaal voorzitter uitgenodigd voor de vergadering van het Provinciaal Bestuur waarop over de uitsluiting zal worden beslist. Het betrokken lid kan zich op deze vergadering laten bijstaan door een raadsman. Een lid kan alleen worden
uitgesloten als minstens de helft van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt.
Het betrokken lid kan tegen zijn uitsluiting beroep aantekenen bij het Nationaal Bestuur binnen de 15 dagen na ontvangst van de beslissing van het Provinciaal Bestuur.
Dit beroep is opschortend. Vooraleer het Nationaal Bestuur terzake beslist, wordt het
betrokken lid en een vertegenwoordiger van de betrokken provincie gerhoord. Het betrokken
lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Het Nationaal Bestuur beslist binnen de 30 dagen na ontvangst van het beroep. De personen die deel uitmaken van
het Provinciaal Bestuur dat in eerste instantie tot de uitsluiting heeft besloten, zijn niet stemgerechtigd. Tot de uitsluiting kan alleen worden overgegaan als minstens de helft van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt.

Art. 11 De personeelsleden die ophouden lid te zijn van NEUTR-ON door ontslag of
uitsluiting, verliezen de rechten aan het lidmaatschap verbonden. De reeds betaalde
bijdrage is noch geheel, noch gedeeltelijk terugvorderbaar.

Titel III DE STRUCTUUR VAN NEUTR-ON
Afdeling 1. Algemene indeling
Art. 12 § 1. NEUTR-ON
 wordt, naar de onderwijsniveaus, ingedeeld in acht groepen:
– Basisonderwijs (BaO);
– Secundair Onderwijs (SO);
– Buitengewoon Onderwijs (BuO);
– Hoger Onderwijs (HO);
– Volwassenenonderwijs (VO);
– Deeltijds Kunstonderwijs (DKO);
– Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB);
– Gepensioneerden (GEP).
De groep Gepensioneerden bestaat uitsluitend uit de leden die:
– een rust- of overlevingspensioen genieten;
– een volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand
aan het rustpensioen genieten.
§ 2. NEUTR-ON wordt, naar de onderwijsnetten, ingedeeld in drie afdelingen:
– Afdeling van het gesubsidieerd vrij onderwijs (Vrij)
– Afdeling van het gesubsidieerd officieel onderwijs (Off)
– Afdeling van het gemeenschapsonderwijs (GO)
§ 3. Met het oog op het verdelen van de mandaten in de verschillende organen worden de leden van NEUTR-ON ingedeeld in de groepen GO, Off en Vrij naargelang zij hun opdracht uitoefenen of uitgeoefend hebben in het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs of het gesubsidieerd vrij onderwijs.
Leden die door deze indeling in groepen zouden behoren tot twee of meer groepen maken de keuze tot welke groep zij wensen te behoren.
Afdeling 2. De plaatselijke afdeling
Art. 13 § 1. 
De leden van de school waarbij een internaat verbonden is vormen één plaatselijke afdeling.
§ 2. De plaatselijke afdeling wordt vertegenwoordigd door haar vakbondsdelegatie,
bestaande uit vakbondsafgevaardigden, waarvan het aantal bepaald wordt op grond van het ledenaantal van de plaatselijke afdeling op 31 december voorafgaand aan de verkiezingsdatum.
Art. 14 De vakbondsafgevaardigden zijn de vertegenwoordigers van de aangesloten
leden van de plaatselijke afdeling o.m. ten overstaan van de bevoegde instanties van NEUTR-ON en ten aanzien van hun werkgever.
Zij moeten de leden verdedigen bij de betrokken instanties.
Zij nemen deel aan de onderhandelingen.
15 § 1. De vakbondsafgevaardigden worden verkozen voor een periode van vier jaar.
§ 2. De verkiezingen worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het
Nationaal Bestuur.
§ 3. De leden van een plaatselijke afdeling verkiezen hun vakbondsafgevaardigden.
§ 4. Na de verkiezing van de vakbondsafgevaardigden wordt in elke scholengroep een afvaardiging gekozen.

§ 5. 
De vakbondsafgevaardigden van iedere scholengroep kiezen een scholengroepafgevaardigde.
Art. 16 § 1. Vakbondsafgevaardigden kunnen uit hun functie ontzet worden als:
– zij zich niet onderwerpen aan de beslissingen het nationaal Bestuur van NEUTR-ON;
– zij NEUTR-ON schade berokkenen door hun houding of gedrag;
– minstens 2/3 van de aangesloten leden van de plaatselijke afdeling een gemotiveerde aanvraag tot ontzetting indient.
Art. 17 § 1. In het secundair onderwijs worden de plaatselijke afdelingen van een provincie in arrondissementen.
§ 2. Aan het hoofd hiervan staan de arrondissementele vakbondsafgevaardigden Art. 18 De arrondissementele afgevaardigde:
a) vormt de directe schakel tussen de scholen van zijn arrondissement en het Provinciaal Comité;
b) is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging en organisatorische uitbouw van NEUTR-ON in het secundair onderwijs in zijn arrondissement;

Afdeling 4. De provinciale afdeling.
Art. 19 § 1. 
De provinciale afdeling wordt vertegenwoordigd door haar Provinciaal Bestuur verkozen uit de vertegenwoordigers van de arrondissementen.
Art. 20 § 1. Het Provinciaal Bestuur kiest daaruit een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.
Art. 21 § 1. Het Provinciaal Bestuur heeft tot taak problemen te onderzoeken en daarover voorstellen te doen met het oog op de behandeling ervan in het Nationaal Bestuur en indien nodig werkgroepen op te richten ter bespreking van die concrete problemen.
Afdeling 5. Het Nationale Bestuur.
Art. 22 § 1. 
De provinciale besturen vormen samen het nationaal Bestuur, onder hen kiezen zij eenNationaal dagelijks Bestuur, belast met het dagelijks beheer.
Art. 23 Het Nationaal Bestuur heeft de taak:
a) de specifieke problemen van het onderwijs te onderzoeken en zonodig te verbeteren.
Afdeling 6. De Nationale Afdelingen.
Art. 24 § 1.

Per groep, bedoeld in art. 12, § 3, wordt een Nationale Afdeling opgericht.
Art. 25 Elke Nationale Afdeling heeft tot taak en bevoegdheid:
a) de specifieke belangen van het personeel van de betrokken Afdeling te onderzoeken.
Afdeling 7. Het Nationaal Bestuur en het Nationaal
Dagelijks Bestuur
Art. 26 
Zij hebben tot taak alleinitiatieven te nemen die
de syndicale werking nodig acht.
Art. 27 § 1. Het Nationaal Bestuur is samengesteld als volgt:
a) de voorzitters van de Provinciale
Besturen, en de Nationale Afdelingen;
b) de verkozen leden van het Nationaal Dagelijks Bestuur;

Art. 28 § 1. Het Nationaal Bestuur heeft tot taak en bevoegdheid:
a) de vertegenwoordigers van NEUTR-ON aan te duiden in alle organen waar NEUTR-ON dient vertegenwoordigd te zijn, voor zover het niet om specifieke provinciale, sectorale of vertegenwoordiging van de Afdeling gaat;
b) de algemene onderwijsproblemen te bestudere en oplossingen te zoeken.
c) werkgroepen op te richten;

Art. 29 Het Nationaal Dagelijks Bestuur bestaat uit:
– de nationaal voorzitter;
– de nationaal ondervoorzitter;
– de nationaal secretaris;
– de secretaris-generaal
Het is belast met het dagelijks beheer van NEUTR-ON.
Afdeling 8. Verkiezingen
Art. 30 § 1. 
Alle geledingen worden verkozen voor een periode van vier jaar.
§ 2. De verkiezingen worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het
Nationaal Bestuur.
Art. 31 § 1. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris moeten uit minstens twee verschillende Groepen afkomstig zijn. Van deze regel kan enkel afgeweken worden wanneer er voor het derde te begeven mandaat geen kandidaat is uit een andere groep.

Art. 32 § 1. Als aan het mandaat van een verkozen lid voortijdig een einde komt of als dat mandaat gedurende een periode door de titularis niet kan opgenomen worden of niet opgenomen wordt, dan kan een opvolger aangeduid worden voor de duur van het lopend mandaat.
Art. 33 § 1. Kaderleden kunnen uit hun functie worden ontzet indien zij zich
– niet onderwerpen aan de beslissingen van de daartoe gemachtigde organen van
NEUTR-ON;
– Onder kaderleden wordt verstaan: ieder verkozen lid van een
Provinciaal of Nationaal Bestuur
§ 2. Tot de ontzetting van een kaderlidwordt besloten door de betrokken Nationale Afdeling. Tot de ontzetting van een lid dat zetelt in het Nationaal Dagelijks Bestuur wordt besloten door het Nationaal Bestuur. Tot de ontzetting kan
alleen worden overgegaan als twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden
zich daarvoor uitspreekt.
Tegen deze beslissing kan door het betrokken kaderlid binnen de 15 dagen na
ontvangst ervan beroep aangetekend worden. Het Nationaal Bestuur beslist
binnen de 30 dagen na ontvangst van het beroep.
Afdeling 9. Stemmingen
Art. 34 § 1
.Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem.
§ 2. De stemming is geheim wanneer een stemgerechtigd lid hierom verzoekt en
alleszins wanneer het personen betreft.
§ 3. Alle verkiezingen of stemmingen moeten op alle niveaus en in alle omstandigheden controleerbaar verlopen. D.w.z. dat iedereen de kans moet krijgen zich kandidaat te stellen en dat er steeds een getuige van de kandidaten aanwezig moet zijn bij de stemming, die openbaar moet verlopen.
De stemmingen zelf gebeuren schriftelijk en anoniem, de telling openbaar.

Afdeling 10. Het Congres
Art. 35 
Het Congres is het hoogste gezagsorgaan van NEUTR-ON.
Haar taak is:
a
) het beoordelen van de werking van de bestuursorganen van NEUTR-ON;
b) het wijzigen van de statuten van NEUTR-ON;
d) het ontbinden van NEUTR-ON.
Art. 36 Maken deel uit van het Congres:
a) de vakbondsafgevaardigden of hun volmachthebbers;
Art. 37 Het Congres vergadert om de vier jaar.
In de opstart periode om het jaar.
Het wordt samengeroepen door het Nationaal Bestuur dat de datum, de plaats en het agenda vaststelt.
Bij hoogdringendheid kan het Congres uitzonderlijk door het Nationaal bestuur worden samengeroepen indien twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden tot de bijeenroeping beslist.
Art. 38 Het Congres beslist over alle aangelegenheden bij hoofdelijke stemming en steeds met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Elk congreslid heeft één stem.
Art. 39 Iedere wijziging van de statuten treedt onmiddellijk in werking tenzij er een datum wordt vastgesteld.
Art. 40 Tot de ontbinding van NEUTR-ON kan slechts worden beslist door een Congres dat daartoe speciaal bijeengeroepen wordt, als drie vierde van het aantal stemgerechtigde leden van het Nationaal Bestuur hiermee akkoord gaat.
De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met minstens drie vierde van de
geldig uitgebrachte stemmen. De bestemming van de bezittingen van NEUTR-ON wordt terzelfdertijd beslist.
Titel IV. FINANCIEEL BEHEER.
Art. 41 
Het dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Ten laatste op 1 december wordt een begroting voor het volgend burgerlijk dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd.
Bij verwerping wordt binnen de dertig dagen een nieuwe begroting voorgelegd, rekening houdend met de gemaakte opmerkingen.
Art. 42 Ten laatste op 1 mei van ieder jaar legt het Nationaal Bestuur de staat van
lasten en baten, evenals de balans van het afgelopen dienstjaar, ter controle en
goedkeuring voor aan het Nationaal Bestuur. De controle van de boekhouding wordt toevertrouwd aan minstens drie leden en goedgekeurd door een extern expert.
Titel V. ANDERE BEPALINGEN.
Art. 43 § 1
.Het uitoefenen van de functie van vakbondsafgevaardigde is
onverenigbaar met het uitoefenen van het ambt van directeur, inspecteur, departementshoofd of adjunct-directeur en onverenigbaar met het lidmaatschap van de inrichtende macht van de school of het centrum waarin die functie wordt uitgeoefend.
Voor directeurs, inspecteurs, e.d. wordt een aparte afdeling binnen NEUTR-ON opgericht.
§ 2. Indien een kaderlid in de loop
van zijn mandaat gepromoveerd wordt tot directeur, adjunct-directeur, departementshoofd, lid van de inspectie- of begeleidingsdiensten of van de dienst voor onderwijsontwikkeling of lid wordt van een inrichtende macht, dan wordt dit onverenigbaar met zijn functie als vakbondsafgevaatdigde van NEUTR-ON en dient hij zijn mandaat ter beschikking te stellen.
Het betrokken lid wordt dan lid van de aparte afdeling voor directeurs e.d..

Art. 44 § 1. Er wordt een bestendig hoofdkwartier opgericht in de zetel van NEUTR-ON onder de leiding van de secretaris-generaal. De secretaris-generaal is belast met het toezicht op de personeelsleden ervan.
§ 2. De secretaris-generaal is tevens belast met het toezicht op alle geledingen.

Art. 45 Indien nodig zal het Nationaal Bestuur wijzigingen aan dit (voorlopig) statuut aanbrengen.

Art. 46 Deze (voorlopige) statuten worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgestuurd en worden ten laatste op 30 september van het lopend jaar tijdens een congres goedgekeurd door de afgevaardigden.

Neutr – On / alle sectoren

STATUTEN VAN NEUTR-ON / andere

De statuten van alle andere sectoren, overheidsinstellingen of bedienden komen overeen met de hierboven beschreven statuten voor het onderwijs.
De samenstellingen van afdelingen gebeuren steeds per sector, niveau, arrondissement, provincie die daarna een nationaal bestuur verkiezen.

* NEUTR-ON is een vakbond in oprichting, die op 01 september 2005 gesticht is.