Samen met de start van het nieuwe schooljaar is het Vlaams opleidingsverlof uitgebreid: van 125 tot 250 uur. De eenmalige uitbreiding moet levenslang leren aanmoedigen.

Werknemers die zich willen bijscholen, krijgen al langer een duwtje in de rug van de overheid. Vroeger gebeurde dat met het betaald educatief verlof, maar sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor zijn eigen regeling. Vlaanderen introduceerde op 1 september 2019 het Vlaams opleidingsverlof. Daarmee kunnen werknemers tot 125 uur zonder loonverlies afwezig zijn van hun werk, om een erkende opleiding te volgen.

De werkgever mag het loon in die periode weliswaar begrenzen tot 3047 euro bruto per maand. Hij kan nadien een deel van de loonkosten terugvorderen bij de overheid: een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur. Dat gebeurt via een zogeheten WSE-loket. Hoe de terugbetalingsaanvraag precies verloopt, leest u hier.

“Het Vlaams opleidingsverlof geldt enkel voor wie in de privésector én in het Vlaams Gewest tewerkgesteld is”, merkt Karien Defoor, juridisch expert bij Liantis, op. “Bevindt de hoofdzetel van uw werkgever zich in Brussel of in Wallonië, maar werkt u voor een filiaal in Vlaanderen? In dat geval komt u in aanmerking.”

“Vlamingen die in Brussel of Wallonië werken, kunnen geen aanspraak maken op het Vlaams opleidingsverlof. Zij kunnen terugvallen op het Brusselse of het Waalse systeem van het betaald educatief verlof.”

250 uur

In het schooljaar 2021-2022 verdubbelt de limiet van het Vlaams opleidingsverlof eenmalig tot 250 uur. De Vlaamse regering trekt daarvoor 10 miljoen euro uit. Ze wil zo werkgevers stimuleren om hun werknemers warm te maken voor om- en bijscholing. “Dat moet hun toekomstkansen in de sector en op de Vlaamse arbeidsmarkt in het algemeen verbeteren”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) in een persbericht. “Levenslang leren moet ook helpen om werknemers langer aan de slag te houden.”

Ook wanneer u deeltijds maar minimaal halftijds werkt, komt in aanmerking. Het maximale aantal uren opleidingsverlof wordt dan pro rata berekend volgens uw tewerkstellingspercentage. Klik hier voor een persoonlijke berekening.

“Weet wel dat u de 250 uren niet aan eenzelfde opleiding mag spenderen”, waarschuwt Karien Defoor. “Dat zit zo: de werknemer mag tot 125 uur afwezig zijn voor opleidingen die hij zelf kiest, en daarnaast nog eens maximaal 125 uur voor opleidingen die de werkgever voorstelt.”

Welke opleidingen mag u volgen?

Uiteraard komt niet eender welke opleiding in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof. Een overzicht vindt u in de officiële opleidingsdatabank. Het gaat voornamelijk om arbeidsmarktgerichte vormingen. U ziet ook meteen of er bepaalde voorwaarden zijn om zo’n opleiding te volgen. Nogal wat cursussen komen bijvoorbeeld enkel in aanmerking voor wie zijn eerste diploma van dat niveau wil behalen. Hebt u al een bachelor of een master op zak, dan hebt u dus mogelijk geen recht op het opleidingsverlof.

U moet zich voor minstens drie studiepunten of 32 contacturen of lestijden inschrijven, binnen een periode van één jaar. U mag verschillende modules bij eenzelfde opleidingsverstrekker combineren om tot dat minimum te komen. In schooljaar 2021-2022 mag dat zelfs met modules van verschillende instanties.

Ook loopbaangerichte opleidingen kunnen recht geven op opleidingsverlof. “Dat zijn opleidingen in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan”, legt Karien Defoor uit. “Ook wie zijn middelbare school niet afmaakte en via de Vlaamse Examencommissie alsnog zijn diploma wil halen, kan een beroep doen op het opleidingsverlof.”

Sinds vorig jaar worden veel opleidingen overigens digitaal georganiseerd. Het Vlaams opleidingsverlof is echter in principe alleen toegestaan voor blended learning. Daarbij moeten er nog altijd (online) contactmomenten zijn tussen de lesgever en de cursist. Een volledig digitaal lessenpakket dat u zelf moet verwerken, komt dus niet in aanmerking.

Ter info: u mag tijdens het schooljaar niet meer dan 10 procent van de lessen ongewettigd afwezig zijn. Anders wordt 25 procent afgetrokken van uw eerstvolgende recht op opleidingsverlof.

Hoe gebeurt de aanvraag?

Via deze link kunt u zelf uw aanvraag indienen. De standaardprocedure bevat vijf stappen. De eerste is uiteraard: nagaan of u wel in aanmerking komt voor het Vlaams opleidingsverlof. Meld vervolgens aan de opleidingsverstrekker dat u daarvan gebruik wenst te maken. Licht ook uw werkgever in, zodat die daar rekening mee kan houden in de werkplanning. Voor opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden, moet u hem uiterlijk op 31 oktober 2021 het inschrijvingsattest bezorgen.

Hoe het verlof concreet wordt opgenomen, wordt in onderling overleg afgesproken. “Als alle voorwaarden vervuld zijn, kan de werkgever de door de werknemer gekozen cursussen in principe niet weigeren”, stelt Karien Defoor. “Dat mag hij enkel wanneer u hem het attest te laat heeft gegeven én als er in het bedrijf met een collectieve planning gewerkt wordt. Anderzijds mag uw baas u geen opleidingen opleggen. De werknemer beslist of hij al dan niet ingaat op het voorstel van zijn werkgever.”

Als u in de loop van het schooljaar van werkgever verandert, kunt u in principe ook in uw nieuwe bedrijf het opleidingsverlof blijven opnemen. Dat vergt wel administratieve stappen. U dient het inschrijvingsattest van uw opleiding binnen de vijftien dagen na uw indiensttreding te overhandigen aan uw nieuwe baas, evenals een overzicht van de al opgenomen uren en het saldo van het maximumrecht per schooljaar. Daarmee kan hij dan een terugbetalingsaanvraag indienen. Uiteraard moet u nog steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Andere steunmaatregelen

Hebt u niet voldoende aan het Vlaams opleidingsverlof, dan kunt u ook tijdskrediet met motief overwegen. Dat geldt voor een opleiding die erkend is door een van de drie Belgische gemeenschappen of door de sector, en die minstens 360 lesuren per jaar omvat. U pauzeert uw huidige job dan gedurende maximaal 36 maanden (eventueel gedeeltelijk). In die periode ontvangt u geen loon, maar wel een uitkering van de federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

“Die RVA-vergoeding is evenwel altijd lager dan uw normale loon, maar u kunt nog altijd een bijkomende aanmoedigingspremie aanvragen”, weet Karien Defoor. “Die varieert tussen 152,72 en 518,38 euro netto per maand, afhankelijk van uw vroegere en huidige tewerkstellingsregime. Ook uw gezinssituatie speelt mee: als alleenstaande hebt u recht op maandelijks 45,20 euro extra.”

Vergeet ten slotte niet dat u met opleidingscheques een deel van de kosten van een opleiding kunt betalen. Werknemers uit zowel de privésector als de Vlaamse en de federale openbare sector komen in aanmerking. Welke opleiding u met de opleidingscheques kunt betalen, hangt af van uw scholingsgraad. Een voorwaarde is dat u in Vlaanderen woont. Per schooljaar hebt u recht op een tegemoetkoming van maximaal 125 euro. Hebt u geen diploma hoger onderwijs of secundair onderwijs, dan gelden verhoogde bedragen voor een aantal specifieke opleidingen.  Bron: Knack