Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen, wijzigingen van de wetgeving, enz.
Hierbij een kort overzicht.
In de maand augustus komen er weer enkele nieuwe maatregelen.

• Huisarts telefonisch raadplegen niet meer gratis
Als gevolg van de coronapandemie voerde het Riziv in allerijl een terugbetalingsregeling in voor raadplegingen op afstand. Huisartsen konden om mogelijke coronagevallen te triëren en om de continuïteit van de zorg voor andere patiënten te verzekeren, 20 euro aanrekenen voor telefonische consultaties. Dat bedrag was volledig voor rekening van de ziekenfondsen, de patiënt zelf betaalde niets. Vanaf 1 augustus gaat het systeem op de schop. Raadplegingen op afstand blijven mogelijk, maar patiënten zullen voortaan wel remgeld moeten betalen.
Voor een telefonische raadpleging zullen artsen nog maar 10,38 euro kunnen aanrekenen. Daarvan is 2 euro voor rekening van de patiënt. Voor videoraadplegingen is het honorarium vastgelegd op 23,06 euro, waarvan 4 euro remgeld. In beide gevallen zakt het remgeld voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming naar 1 euro. Ter vergelijking: voor een raadpleging in de spreekkamer bedraagt het remgeld 4 tot 6 euro (zonder verhoogde tegemoetkoming).
Voor de terugbetaling van raadplegingen op afstand gelden vier voorwaarden: de patiënt moet al eerder bij de betrokken arts op consultatie zijn geweest of doorverwezen zijn door een andere arts, de consultatie gebeurt op vraag van de patiënt, de arts moet tijdens de consultatie toegang hebben tot het medisch dossier van de patiënt, en in het geval van een videoraadpleging moet de verbinding beveiligd zijn.
• Nieuw goedkoop krediet voor Brusselaars die woning renoveren
Brusselaars kunnen vanaf 1 augustus een beroep doen op een nieuw goedkoop krediet om hun woning te renoveren. Het krediet ‘Ecoreno’ is ontwikkeld door het Woningfonds van het Gewest en dekt de financiering van allerlei werkzaamheden: van traditionele renovatie tot beveiliging, isolatie en de verbetering van energieprestaties. In functie van hun inkomen zal de rentevoet voor eigenaar-bewoners en huurders 0 tot 1 procent bedragen. Vanaf januari 2023 kunnen ook eigenaars-verhuurders aankloppen bij het Woningfonds. Zij zullen een rente van 1 tot 2 procent betalen.
Om in aanmerking te komen voor Ecoreno mag het jaarlijkse inkomen van alleenstaanden en eenoudergezinnen niet meer dan 61.049 tot 81.049 euro bedragen, in functie van het aantal personen ten laste. Voor andere gezinnen bedraagt het plafond 77.699 tot 97.699 euro, afhankelijk van de samenstelling van het gezin.
• Weer zonder afspraak naar autokeuring
Sinds de coronapandemie was het bij heel wat autokeuringscentra verplicht om een afspraak te maken. Sectororganisatie GOCA Vlaanderen en haar leden spraken af om vanaf augustus weer over te stappen op een gemengd systeem, waarbij ze ook minstens één dag per week zonder afspraak werken. Wanneer een afspraak precies niet nodig is, hangt af van de keuringscentra zelf. Volgens GOCA zullen ze dat “helder en transparant” communiceren. De sectororganisatie ziet er naar eigen zeggen ook op toe dat de centra zich aan de afspraken houden. Bron: HLN

• Indexering pensioenen en uitkeringen
De spilindex is deze maand nogmaals overschreden, waardoor de sociale uitkeringen en pensioenen volgens maand geïndexeerd worden. In september is het dan de beurt aan de ambtenarenwedden. De indexatie van de andere lonen is afhankelijk van wat in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) staat. Zo bestaat de kans dat je loon pas begin volgend jaar wordt aangepast aan de gestegen levensduurte.
Dat is de vijfde overschrijding van die index in elf maanden tijd. Oorzaak is de torenhoge inflatie. Zo is het leven in ons land deze maand 9,62 procent duurder geworden (op jaarbasis).

• Aanvraag verwarmingspremie
Om de gestegen energieprijzen te milderen reikt de federale regering een verwarmingspremie van 100 euro uit. Die is er voor elk gezin met een residentieel elektriciteitscontract en wordt eenmalig toegekend voor je woonplaats (niet voor je tweede verblijf).
Die premie werd normaal gezien toegekend tijdens de periode van 18 april tot 31 juli via de voorschot- of eindafrekeningfactuur. Als je die premie niet automatisch hebt gekregen en wel voldoet aan de voorwaarden, dan kan je die vanaf 1 augustus aanvragen. Je kan dat doen via een formulier op de site van de federale overheidsdienst Economie of door te telefoneren naar het contactcenter (0800 120 33). Je moet de aanvraag voor 15 oktober indienen.

• Duurzaamheidsvoorkeuren financiële producten
Financiële instellingen zijn vanaf 2 augustus verplicht om te vragen wat je duurzaamheidsvoorkeuren zijn wanneer je wilt starten met beleggen. Dat is een gevolg van de nieuwe MiFID- en IDD-richtlijnen over duurzaamheid.
Die richtlijnen verplichten de bank of verzekeraar al om een risicoprofiel van de klant op te stellen. Daar komt nu dus een klimaatprofiel bij. De adviseurs moeten rekening te houden met je duurzaamheidsvoorkeuren als ze een bepaald beleggingsproduct naar voren schuiven.

• Schoolbonus
Elk kind dat in Vlaanderen recht heeft op het Groeipakket (het vroegere kinderbijslag) ontvangt een schoolbonus. Die bonus geldt voor alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum. Het bedrag stijgt met de leeftijd: 21,23 euro voor 0- tot 3-jarigen, 37,14 euro voor 4- tot 11-jarigen, 53,06 euro voor 12- tot 16-jarigen en 63,67 euro voor 17- tot 24-jarigen.
Dat extraatje wordt uitbetaald op 8 augustus.