Boris Johnson: Held of schurk? Gek of geniaal?

Boris Johnson: Held of schurk? Gek of geniaal?

Boris Johnson van onderzoeksjournalist Tom Bower is een onthullende politieke biografie van een charismatische maar zeer omstreden premier. Uitgeroepen tot Boek van het Jaar door onder andere The Sunday Times, The Times, The Guardian en The Telegraph.

Visionair of opportunist?

Er is in West-Europa geen politicus die zoveel verdeeldheid zaait als de Britse premier Boris Johnson. Johnson beleefde zijn vormende jaren op elitebolwerken als Eton en Oxford en maakte vervolgens naam als journalist, schrijver, columnist en hoofdredacteur. Namens de Conservative Party schopte hij het tot lid van het Lagerhuis, burgemeester van Londen, minister van Buitenlandse Zaken en – na zijn omstreden brexitcampagne – tot prime minister.

Ondanks de decennialange media-aandacht voor zijn politieke leven weten we opmerkelijk weinig over wat er écht in Boris Johnson omgaat en wat er aan de basis ligt van zijn ambities. Tot nu.

Waar eerdere biografen zich lieten leiden door bewondering of weerzin, probeert onderzoeksjournalist Tom Bower het Britse politieke fenomeen Boris Johnson in al zijn complexiteit en tegenstrijdigheden te vatten. Hij baseert zich op een schat aan nieuw bronnenonderzoek en interviews met mensen die met Johnson geleefd en gewerkt hebben, en schetst in Boris Johnson een intiem, meeslepend en onthullend portret van de eigenzinnigste bewoner van 10 Downing Street sinds Winston Churchill.

‘Met de kans om het Verenigd Koninkrijk voor de komende eeuw te hervormen, kan de ambitieuze Boris zijn droom verwezenlijken om geschiedenis te schrijven. Als de intelligente patriot die hij is, geniet Boris nog steeds de gunst van de meeste Britten. Of hun loyaliteit standhoudt, is aan hem. Ze kennen hem als de loner en de lover. Ze wachten nog steeds af of hij ook de leider is.’ Tom Bower in Boris Johnson

Explosief. Dit boek bevat buitengewone onthullingen over het publieke en persoonlijke leven van Boris Johnson, en graaft dieper dan elke eerdere biografie om Johnsons raadselachtige persoonlijkheid te kunnen duiden. Het politieke boek van het jaar.’ – Daily Mail

Gezien de actualiteit zetten we deze biografie Boris Johnson graag in de kijker als ons boek van de week – tijdelijk tegen een voordeelprijs.

Bestel hier uw exemplaar

Leven in waarheid

Leven in waarheid

Volgens links is het een verrijking

De mens is vrij geboren. Maar niet als men ter wereld wordt gebracht in een islamitische collectivistische cultuur. De vrijdom is dan geen recht, maar eerder het hoogst gestolen goed.

Stille moordenaars

De Afghaanse Madina Hamidi vertolkt met Leven in waarheid de wanhoopskreet van zo veel slachtoffers.
Wie niet leeft volgens de voorgeschreven religieuze en culturele geplogenheden, krijgt onverbiddelijk  te maken met uitsluiting, verstoting, doodsbedreigingen. De Nederlandse Lale Gül met haar Ik ga leven is er een voorbeeld van.
Wie haar eigen leven wil leiden, wordt een weerloos slachtoffer van psychologische marteling, eenzaamheid, tot zelfs fysieke pijn. Misdadig dat de goede linksmensen dit voortdurend negeren, goedpraten, minimaliseren, ontkennen..

Na vier jaar vluchten belandde de Afghaanse Madina Hamidi op twaalfjarige leeftijd met haar moeder, zussen en broer in ons land. Ze bouwde hier een nieuwe leven uit, maar botste daarbij almaar feller met de verstikkende invloed van de Afghaanse cultuur en de islam. Haar boek Leven in Waarheid is deels een persoonlijk relaas, maar vooral ook een vlijmscherpe aanklacht tegen het misbruik van godsdienst en traditie. ‘Onder het mom van ‘religieuze noodzaak’ worden vaak criminele culturele en religieuze gebruiken ongestraft voortgezet.’

Onderdrukking voor wie niet volgt

Ook voor Afghanen – of andere moslims – die hier in West-Europa belanden is de sociale druk van de gemeenschap zodanig groot dat bijna iedereen plooit. ‘Je kent hier niets of niemand, en je belandt dus haast automatisch in een sociale omgeving van gelijkgezinden.’

Moslims beweren dan wel dat de islam tegen elke vorm van discriminatie is, de praktijk laat zien dat dit een verzinsel is om het eigen geweten te sussen. Die zogenaamde tolerantie, gelijke behandeling, gelijkwaardigheid en respect, het bestaat alleen maar op papier.

Zelfs onze mainstream media kopten enkele dagen geleden dat genitale verminking bij meisjes en vrouwen in België vervierdubbeld is. Assita Kanko schreef er een ontroerend boek over ‘Omdat je een meisje bent’ .. opnieuw verkrijgbaar in onze boekhandel.

Vrijheid?

‘Nergens maakte ik meer discriminatie mee dan in islamitische landen’, verklaart Hamidi in een interview elders op Doorbraak. En, slaat ze de nagel op de kop,  ‘Wat betekende die vrijheid waarvoor we naar Europa gevlucht waren dan precies, als ik nu verplicht werd om hier op exact dezelfde wijze te leven als onder het taliban-regime? 

‘Te vaak worden problemen die inherent zijn aan islam geminimaliseerd of zelfs ontkend: het is net het gebrek aan een grondige kennis en studie van de islamitische religie dat de basis vormt voor intellectuele manipulatie en blindheid.’

Leven in waarheid is deze week ons boek van de week: tijdelijk tegen een voordeelprijs in onze boekenwinkel boeken.doorbraak.be

Bestel hier uw exemplaar

Studentenarbeid

Waarmee moet men rekening houden?
Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de regering beslist om sommige uren die je als student gewerkt hebt, niet mee te tellen in het jaarlijkse contingent van 475 uur. Welke uren zijn dit en wat betekent dit? En wat zijn de voorwaarden voor studentenarbeid?
Hoog tijd om de basisprincipes van studentenarbeid even op een rijtje te zetten voor de aanvang van de zomer.

Wie komt er in aanmerking voor studentenarbeid?
Een student moet minstens 16 jaar oud zijn (15 jaar indien hij/zij de eerste twee jaar van het secundair onderwijs heeft gevolgd) en onderwijs met een voltijds leerplan volgen. Iemand die een avondcursus volgt komt dus niet in aanmerking voor studentenwerk.
Een student die zijn/haar studies beëindigt in juni en zijn/haar diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van dat jaar werken met een studentenovereenkomst.
De student mag maximum 12 ononderbroken maanden werken.

Lagere solidariteitsbijdrage voor studenten en contingent van 475 uur
Studentenarbeid is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van gewone sociale zekerheidsbijdragen (ca. 28% voor de werkgever en 13,07% voor de werknemer). Indien aan de volgende voorwaarden voldaan is, is de studentenarbeid louter aan een veel lagere solidariteitsbijdrage (5,42% voor de werkgever en 2,71% voor de student) onderworpen:
• De student is tewerkgesteld in het kader van een voorafgaandelijk gesloten schriftelijke studentenovereenkomst die de wettelijk verplichte vermeldingen bevat. De studentenovereenkomst is steeds een overeenkomst van bepaalde duur (maximum 12 maanden).
• De student werkt maximum 475 uur tijdens het kalenderjaar (het contingent van 475 uur). Indien de student méér werkt dan 475 uur, is vanaf het 476ste uur de solidariteitsbijdrage niet langer van toepassing, maar zullen gewone sociale zekerheidsbijdragen (zoals voor een gewone werknemer) verschuldigd zijn.
De student kan zijn/haar aantal gewerkte uren opzoeken op Student@work. Daar kan de student een attest met het aantal beschikbare uren downloaden. Wij raden aan om dit vooraf bij de student op te vragen zodat u zeker weet hoeveel uur de student nog aan de voordelige solidariteitsbijdrage bij u kan werken.
• De student mag alleen werken tijdens periodes waarin hij/zij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling.
• De werkgever heeft vóór aanvang van de studentenarbeid een bijzondere Dimona-aangifte voor studenten gedaan. Indien u wenst dat uw Payroll Business Partner deze aangifte doet, licht hem of haar dan minstens twee werkdagen voor de aanvang van de overeenkomst in.

Loon en arbeidsvoorwaarden
U moet minstens het minimumloon, zoals dat voor uw andere werknemers vastgesteld en van toepassing is in de sector (of op het niveau van de onderneming indien er gunstiger regels werden overeengekomen), betalen aan de student, tenzij de sector zelf in een uitzondering voorziet voor studenten. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in PC 200 (aanvullend paritair comité voor bedienden), waar specifieke minimumlonen voor studenten bestaan.
Op de tewerkstelling van studenten zijn in algemene zin dezelfde arbeidsrechtelijke regels van toepassing als op de tewerkstelling van een gewone werknemer. Zo moeten studenten bijvoorbeeld ook een kopie van het arbeidsreglement ontvangen bij hun indiensttreding. Toch zijn er enkele uitzonderingen op dit algemeen principe. Zo bevat de arbeidsovereenkomst van studenten een proefperiode van 3 dagen; mogen studenten minder dan 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur werken (bij een 38 uren week, betekent dit dat studenten minder mogen werken dan 13 uur per week) en is nachtarbeid in de meeste gevallen verboden voor minderjarigen.

Inschrijvingsbewijs
Als werkgever moet u kunnen aantonen dat de tewerkgestelde persoon wel degelijk student is. De RSZ vereist dan ook dat u een inschrijvingsbewijs voor het lopende school- of academiejaar kan voorleggen op hun verzoek.
Om die reden raden wij dan ook ten sterkste aan om aan de student een kopie van zijn inschrijvingsbewijs te vragen vóór de start van zijn overeenkomst en dit te bewaren.

Uitbreiding contingent 475 uur in Q1 en Q2 2022 naar aanleiding van de coronacrisis
Zoals hierboven aangegeven kan een student maximum 475 uur per kalenderjaar aan de lage solidariteitsbijdrage werken. Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de verhoogde werkdruk wegens het tekort aan arbeidskrachten door coronabesmettingen aan te pakken, heeft de regering beslist om de uren die een student presteert tijdens Q1 en/of Q2 van 2022 (dus van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021) niet (volledig) mee te laten tellen voor het contingent van 475 uur per jaar. De regeling verschilt naargelang het gaat om studentenarbeid in de zorg- en onderwijssector, of in andere sectoren.
In kalenderjaar 2022 wordt er voorzien in een volledige neutralisatie van de uren die een student presteert in Q1 en Q2 in de zorgsector en/of in het onderwijs. Deze regel geldt ook voor studenten die via een uitzendkantoor in de zorg of het onderwijs werken. Opgelet: de maatregel omtrent de volledige neutralisatie in Q2 moet nog in een officiële tekst worden gegoten!
In alle overige sectoren wordt de eerste 45 uur die een student presteert tijdens Q1 van kalenderjaar 2022 niet meegeteld voor het contingent van 475 uur.
Op jaarbasis zullen sommige studenten dus meer dan 475 uur kunnen werken aan de lage solidariteitsbijdrage. De overige bovenstaande principes blijven geldig (Dimona, schriftelijke studentenovereenkomst, etc).

Wat moet een werkgever doen?
Vóór de indiensttreding van een student:
• Opvragen inschrijvingsbewijs en attest Student@work
• Studentenovereenkomst ondertekenen
• Dimona-aangifte doen – informeer Pro-Pay!
Bij indiensttreding: de student een afschrift van het arbeidsreglement bezorgen en hem/haar vragen hem om een ontvangstbewijs te ondertekenen.

Zijn er kledingvoorschriften bij zeer warm weer?

Zijn er kledingvoorschriften bij zeer warm weer?

Mag je werkgever korte broeken verbieden? ‘Als je opdaagt in een bikinitopje, kan je baas je daar op aanspreken’
Niet iedereen is fan van korte broeken, sandalen en Hawaï-hemden op het werk. Mag je baas ze ook verbieden? Ja, zegt Nele Mertens, juriste bij hr-dienstverlener Acerta. Maar er bestaan achterpoortjes.
Mag je altijd een short dragen op je werk?
“Nee. Alles hangt af van de afspraken die je hebt gemaakt met je baas. Volgens de wetgeving heeft die het recht om een bepaalde dresscode op te leggen waarin shorts bijvoorbeeld niet toegelaten zijn. Hij moet daar wel een reden voor hebben. Meestal verwijzen werkgevers naar contacten met leveranciers of klanten, of naar een bepaald imago dat ze willen handhaven. Ze eisen dan dat hun personeel netjes gekleed is. Voor sommige jobs moet je ook gewoon veiligheidskleding zoals een helm of veiligheidsschoenen dragen. Deze afspraken worden in het arbeidsreglement gegoten dat voor iedereen bindend is. Op je eerste werkdag krijg je een kopie en teken je een ontvangstbewijs.”
“Kledingregels hoeven niet altijd expliciet neergeschreven te zijn. Soms heerst er ook gewoon een bepaalde cultuur en gelden er een paar losse richtlijnen. Als een werknemer dan plots iets te ver gaat, door bijvoorbeeld in bikinitopje en een short op te dagen, kan de werkgever hen daar op aanspreken. Zulke impliciete afspraken raden we af omdat ze voor discussie kunnen zorgen.”
Hoe kan je baas de dresscode afdwingen?
“In principe kan hij via het arbeidsreglement boetes opleggen. Eerst krijg je bijvoorbeeld drie verwittigingen, daarna een boete. Deze boete kan rechtstreeks op je loon worden ingehouden. Bij jobs waarvoor je beschermende kledij moet dragen is dat een courante afspraak. Voor andere dresscodes iets minder.”
“Je merkt dat werkgevers steeds soepeler omspringen met dresscodes en andere uitingen van persoonlijkheid. De meesten gaan mee met hun tijd.”
Wat als je die verfrissing op je lichaam nu echt nodig hebt om te functioneren?
“Als werknemer kan je aanvoeren dat je om medische redenen verluchtende kledij nodig hebt. In dat geval stap je best naar de arbeidsarts of de preventieadviseur. Zo kan je een uitzondering op de dresscode krijgen, als je medische noodzaak kan aantonen. Dat is een kwestie van geven en nemen. Als er geen contact hoeft te zijn met klanten, heeft het voor een werkgever weinig zin om een dresscode op te leggen. Het hangt ook af van de omgeving. In een building met een airco is het makkelijker werken dan in een magazijn waar het veertig graden is.”
“Mocht je werkgever nu plots nieuwe kledingregels willen invoeren, dan moet hij daar wel een vaste procedure voor volgen. Dan kan je daar als werknemer protest tegen aantekenen.”
Hoe zit het met de airco? Mag je baas die zomaar uitzetten om kosten te besparen?
“In principe wel, want een werkgever beslist in welke lokalen er wordt gewerkt en hoe die worden onderhouden. Je baas mag de thermostaat dus een paar graden hoger draaien, zolang er geen impact is op de gezondheid van de werknemers.”
“Er bestaat wel een wettelijke temperatuurlimiet, afhankelijk van de fysieke intensiteit van je werk. Zodra er op een bureau 29 graden wordt bereikt, moet de werkgever gratis verfrissende dranken voorzien. Als de hitte langer dan 48 uur aanhoudt, moet er ook een verluchtingssysteem komen. Als dat niet gebeurt, moeten er rusttijden worden ingelast.”
“In de praktijk werken bedrijven vaak met glijdende werkuren. Mensen starten dan extra vroeg zodat ze wat vroeger kunnen stoppen. Of werken de ene dag meer uren, zodat ze op een hete dag sneller naar huis kunnen.”
En wat met de werknemers in de bouw, die bij 40 graden een dak moeten leggen? Dat is toch niet menselijk?
“Voor hen bestaat er de procedure van tijdelijke werkloosheid vanwege slecht weer. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) oordeelt daarover. Als arbeider val je dan terug op een uitkering van 65 procent van je loon.”

Bron: HUMO

Belgische economie stagneert

De Nationale Bank van België (NBB) verwacht een nulgroei voor het tweede kwartaal van 2022. De groei zou minder ondersteund worden door de normalisatie na de coronapandemie, terwijl de factoren die wegen op de groei, zoals de stijgende energieprijzen en de knelpunten in de aanvoerketens, aanwezig blijven. Dat meldt de Nationale Bank donderdag in een persbericht.
Belgische economie stagneert in tweede kwartaal
In het eerste kwartaal van 2022 steeg het Belgische reële bruto binnenlands product (bbp) met 0,5 procent. In het tweede kwartaal zal de Belgische economie echter vertragen, verwacht de Nationale Bank.
Door de hoge inflatie, die de onzekerheid scherp doet toenemen en de koopkracht tijdelijk doet afnemen, en door de vertraagde werking van de indexatiesystemen schat de Nationale Bank dat de gezinsconsumptie in het tweede kwartaal zal dalen. Op lange termijn zouden de vooruitzichten voor de gezinsconsumptie echter gezond blijven.
De NBB verwacht ook een matigende groei van de bedrijfsinvesteringen, omdat het ondernemersvertrouwen zijn neerwaartse trend verderzet en de vraagvooruitzichten snel verslechteren. Ook de woninginvesteringen zullen naar verwachting vertragen. Dat is onder meer te wijten aan de stijgende hypothecaire rente.
De groei van de overheidscomsumptie zou volgens de Nationale Bank dan weer moeten aantrekken in het tweede kwartaal. Het uitvoeren van investeringsplannen verzekert een gematigde expansie van de overheidsinvesteringen. Invoer en uitvoer zouden in dezelfde mate terugvallen, waardoor de bijdrage van de netto-uitvoer tot de groei van de Belgische economie dicht bij nul zou blijven.
Volgens de Nationale Bank is een stagnatie van de economie (0 procent groei) in het tweede kwartaal het meest waarschijnlijke scenario. Dat het ondernemersvertrouwen een neerwaartse trend vertoont, de vraagvooruitzichten verslechteren en de inflatie de koopkracht en het consumentenvertrouwen aantast, zal wegen op de groei in het tweede kwartaal, meent de Nationale Bank.