Korting van één miljard op patronale bijdragen “mogelijk staatssteun,” zegt Raad van State. PVDA: “Trek dat cadeau voor het grootbedrijf in”,  zegt Gaby Colebunders (PVDA).

De federale regering besliste in oktober om de patronale bijdragen tijdens de eerste helft van 2023 met 7% te verlagen, ter compensatie van de loonindexering. In een advies op de Programmawet die het begrotingsakkoord moet uitvoeren noemt de Raad van State die maatregel nu “mogelijk staatssteun” en in contradictie met Europees recht.

ppositiepartij PVDA vraagt dat de vermindering ingetrokken wordt, omdat die de financiering van de sociale zekerheid ondergraaft. “Bovendien bevoordeelt de maatregel vooral die bedrijven die nu enorme overwinsten maken, zoals Engie,” zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders. “Het zijn vooral de grote bedrijven die profiteren van dat miljard euro steun. Kleine zelfstandigen en bedrijven, die vaker in moeilijkheden komen, zijn veel meer gebaat met een ambitieus prijsplafond op energie.”

In haar advies1 stelt de Raad van State: “Uit wat voorafgaat volgt dat de ontworpen maatregelen mogelijk kunnen worden gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.” Het grootste vraagteken is volgens de instantie of het om gerichte steun gaat. Daarom stelt de Raad van State voor dat de regering de maatregel ‘on hold’ zet en een toetsing laat doorstaan door de Europese Commissie. Indien die zou beslissen dat het om staatssteun gaat, kan de maatregel achteraf nietig worden verklaard.

Volgens PVDA is België intussen kampioen in loonsubsidies aan bedrijven. “Tegen 2027 krijgen Belgische bedrijven jaarlijks bijna €17 miljard euro korting, zogezegd om hun concurrentiekracht te bevorderen,” reageert Gaby Colebunders. “Ondertussen zegt het Rekenhof dat er in 2022 uitzonderlijk hoge dividenden zijn uitgekeerd, en zijn de winstmarges hoger dan die van onze buurlanden. Dit cadeau van de regering is een nieuwe slag voor de sociale zekerheid. Het zijn die maatregelen die de betaalbaarheid van onze pensioenen en gezondheidszorg ondergraven.”https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3015/55K3015001.pdf