Bonus voor wie langer werkt

In 2024 treedt de nieuwe pensioenbonus in werking. Die wordt uitbetaald voor elke extra dag die u werkt na uw vervroegde pensioendatum. Omdat de bonus alleen is weggelegd voor wie ten vroegste op 1 januari 2025 met pensioen gaat en de teller pas begint te lopen op 1 juli 2024, zijn er enkele overgangsmaatregelen.

Doorwerken tot uw wettelijke pensioenleeftijd wordt aantrekkelijker

Goed nieuws voor wie van plan was langer te werken dan zijn vervroegde pensioenleeftijd: de langverwachte pensioenhervorming levert een bonus op. Om die te financieren wordt vooral gekeken naar de hoogste pensioenen.

Ligt uw vroegst mogelijke pensioendatum vóór 1 juli 2024, dan bouwt u een pensioenbonus op voor elke dag die u werkt vanaf 1 juli 2024, op voorwaarde dat u uw pensioen uitstelt tot ten vroegste 1 januari 2025.

Ligt uw vroegst mogelijke pensioendatum na 30 juni 2024 maar voor 1 januari 2025, dan bouwt u een pensioenbonus op voor elke dag die u werkt vanaf uw vroegst mogelijke pensioendatum, op voorwaarde dat u uw pensioen uitstelt tot ten vroegste 1 januari 2025.

Ligt uw vroegst mogelijke pensioendatum vanaf 1 januari 2025, dan bouwt u een pensioenbonus op voor elke dag die u werkt vanaf uw vroegst mogelijke pensioendatum.

Het bedrag van de pensioenbonus is progressief en kan worden opgebouwd over maximaal drie jaar: 3.775 euro netto voor het eerste jaar dat extra gewerkt wordt na de vervroegde pensioendatum, 7.550 euro voor het tweede jaar en 11.325 euro voor het derde. Dat maakt 22.650 euro over drie jaar.

U kunt de pensioenbonus over maximaal drie jaar opbouwen. Hij kan u in totaal 22.650 euro opleveren.

Ambtenarenpensioen stijgt minder

Er komt een bijsturing van de perequatie voor ambtenaren. Die garandeert dat het pensioen van een ambtenaar boven op de indexering meestijgt met de lonen in hun vroegere sector. Die aanpassing gebeurt om de twee jaar. Voortaan komt er een plafond op de perequatie.

Dat moet ertoe leiden dat de hoogste ambtenarenpensioenen alleen nog een forfaitaire welvaartsaanpassing krijgen. Onder het plafond wordt de perequatie wel nog volledig toegepast. Het plafond wordt zo gekozen dat de perequatie op jaarbasis maximaal 0,3 procent van de totale massa van de ambtenarenpensioenen kost.

Als uw huwelijkspartner overlijdt in 2024, moet u minstens 49 jaar en 6 maanden zijn om recht te hebben op het overlevingspensioen.

Voorwaarden overlevingspensioen strenger

De minimumleeftijd om recht te hebben op een overlevingspensioen wordt opnieuw met 6 maanden verhoogd. Als de huwelijkspartner overlijdt in 2024, moet u minstens 49 jaar en 6 maanden zijn om recht te hebben op het overlevingspensioen. Is dat niet het geval, dan kunt u tijdelijk een overgangsuitkering ontvangen.

Hoger minimumpensioen

Het regeerakkoord van 2019 voorzag in een verhoging van het loonplafond en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) boven op de indexatie, gespreid tussen 2020 en 2024. De vierde verhoging in 2024 werd evenwel geschrapt in het kader van de begroting.

De vierde verhoging van het minimumpensioen, die ook voorzien was in het regeerakkoord, wordt wel grotendeels doorgevoerd. Daardoor stijgt het minimumpensioen voor werknemers op 1 januari met 2,08 procent. Voor alleenstaande werknemers met een volledige loopbaan van 45 jaar komt het minimumpensioen op 1.738,55 euro bruto per maand, of maandelijks 35,42 euro extra.

Hoger pensioen door aanpassing ZIV-bijdrage

DE AANPASSING VAN DE ZIV-BIJDRAGE BETEKENT VOOR ONGEVEER 65.000 GEPENSIONEERDEN DAT ZE GEMIDDELD 320 EURO PER JAAR MEER PENSIOEN OVERHOUDEN.

Er komt een aanpassing aan de ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering), waardoor 65.000 gepensioneerden een hoger pensioen krijgen. De bijdrage komt op 3,55 procent van het brutobedrag van het pensioen en wordt alleen afgehouden als de som van de eerste en de tweede pijler per maand hoger is dan 1.990,87 euro (of 2.359 euro voor personen met gezinslast). Verouderde mortaliteitstabellen leidden ertoe dat mensen met een relatief hoog wettelijk pensioen en een beperkte tweede pijler snel te veel ZIV-bijdrage betaalden, waardoor die tweede pijler volledig werd opgesoupeerd. Dat wordt nu rechtgezet. Voor ongeveer 65.000 gepensioneerden betekent dat ze gemiddeld 320 euro per jaar meer pensioen overhouden. 

Bron: De Tijd