Een gesprek met schrijver Achiud

Dit werk van Achiud is geen alledaags boek voor alledaagse lezers. Achiud is het pseudoniem van een B.V. die stelt dat geloof en ongeloof niet elkaars tegenstanders zijn. Verder houdt hij voor dat met de veroordeling van het arianisme op het Concilie van Nicea (325) het denken en de religie van Europa de foute weg zijn ingeslagen. Met gevolgen tot vandaag de dag. De arianen wilden niet weten van de Drievuldigheidsleer en andere ‘constructies’. Een ongewone denkpiste. Of was het de gangbare?

Moet men christen zijn of tot een christelijke kerk behoren om dit boek te waarderen? 

‘De doelstelling van mijn twee recent verschenen boeken (Terugkeer van de herder van Hermas en Het complot van de kerken) is om zoveel mogelijk lezers van uiteenlopende geloofsovertuigingen aan te spreken. In hoofdzaak is het bestemd voor alle joden, christenen, agnostici en atheïsten (die nog een bepaalde culturele affiniteit voor één van beide godsdiensten bezitten). Zeg maar heel de joods-christelijke beschaving.’

En wat is dan de aard van het complot waarop u doelt?

‘De bollenkraam van het theologisch bedrog moet blijven draaien ongeacht hoe slecht de winkel het ook doet! En dat terwijl zowel joden als christenen over profeten beschikken die 2000 en 3000 jaar vooruit in de tijd de grootste gebeurtenissen uit onze moderne tijd accuraat hebben voorspeld. Zoals de Eerste en de Tweede Wereldoorlog én de tijd waarin we nu leven. Dat zijn adelbrieven waar geen enkele andere godsdienst over kan beschikken. Maar zoals ik al zei, de bollenkraam moet blijven draaien.’

Verwijst u naar een herinterpretatie van de Bijbel? 

‘De Apocalyps van Johannes begint met zeven brieven aan zeven kerken. Quasi de helft ervan kreeg een zeer negatieve beoordeling. Toen Hermas* als profeet begon op te treden was de malaise inmiddels algemeen. De gehele christelijke wereld werd door hem voor de keuze gesteld. Dit was het scharniermoment waarop alle christelijke gemeentes (kerken) zich moesten bekeren of het zou zijn afgelopen.’

De belijdenis is bedoeld om het arianisme te bestrijden en de ‘Heilige Drievuldigheid’ te poneren

‘Het werd helaas dat laatste. Van dan af aan hield het christendom van de apostelen definitief op te bestaan en was het pad geëffend voor Johannes’ profetie over de komst van de ‘hoer van Babylon’ die het christendom zou overnemen met een valse leer. Die leer is de Geloofsbelijdenis van Athanasius (in het Latijn: Symbolum Athanasianum of Quicumque vult): een uiteenzetting van de christelijke leer die traditioneel wordt toegeschreven aan Athanasius (295-373), aartsbisschop van Alexandrië. De belijdenis is bedoeld om het arianisme te bestrijden en de ‘Heilige Drievuldigheid’ te poneren, zoals ook Athanasius dat deed.’

Waarom zijn ‘geloof en ongeloof niet elkaars tegenstanders’?

‘Niet in absolute zin zijn zij elkaars tegenstanders, alleen op het vlak van de heilswaarheden zijn ze dat wel! Ik benader religieus zwaarbeladen woorden als hemel en hel, geloof, ongeloof, haat, liefde enzovoort als neutrale begrippen. Ze vertellen maar pas iets over zichzelf in relatie tot al het andere. Om dit aan te tonen maak ik gebruik van de gematria die deze begrippen reduceert tot getalswaarden. Op deze wijze schakel ik de misleidende kracht van persoonlijk sentiment (zoveel mogelijk) uit om sneller te komen tot wat zuiver messianisme behoort te zijn, en die is vanuit het Hebreeuws, goddelijk in oorsprong.’

U schrijft: ‘Eén ding is dus zeker: vrede komt er niet.’ Waarom bent u daar zo zeker van? 

‘Geopolitieke kwesties verdelen volkeren vaak gedurende verschillende decennia of zelfs eeuwen. Met vreselijke oorlogen tot gevolg. Theologie houdt volkeren verdeeld gedurende duizenden jaren!’

De grootste leugen van alle theologische leugens is de leugen van de drie-eenheid

‘De machtigste leugen is altijd theologisch van aard. De grootste leugen van alle theologische leugens is de leugen van de drie-eenheid. Als de grootste theologische leugen ophoudt te bestaan dan wordt het slechts een kwestie van tijd en vervolgens storten de tweede en derde grootste theologische leugens in omdat ze hun ‘permanent bestaansrecht’ vaak indirect ontlenen aan de grootste leugen aller tijden.’

Waarom zouden we moeten ‘afstappen van het vastgeroest idee dat de heilige Schrift van vervalsingen is gevrijwaard gebleven’?

‘Kort en bondig: omdat God niet kan verhinderen wanneer zijn Schriftwoord wordt vervalst. In plaats daarvan volgt Hij een geheel andere strategie. Hij verdeelt Zijn raadsbesluiten verspreid over de tijd en over diverse profeten zodat niemand voortijdig de gehele puzzel kan leggen. Daarnaast bouwt Hij codes in die het werkelijke verhaal vertellen dwars door alle aangebrachte vervalsingen heen.’

een ideologische strijd die zich afspeelt op het vlak van informatie en wederzijdse spionage

‘De strijd tussen goed en kwaad is zoals met alle langdurige conflicten, in de eerste plaats een ideologische strijd die zich afspeelt op het vlak van informatie en wederzijdse spionage.’

Inhoudelijk deed uw boek me meer dan eens denken aan dat machtige boek van Jean Raspail, L’Anneau du Pêcheur. Is dat bedoeld? 

‘Bedankt alvast voor het compliment. Helaas ben ik eerder een leek op vlak van Franse literatuur. Hopelijk komt daar (mits vertaling) ooit nog eens verandering in.’

* De herder van Hermas is een verzameling christelijke geschriften uit de eerste helft van de tweede eeuw na Christus. Het boek is niet in de Bijbel opgenomen, maar wordt tot de Apostolische Vaders gerekend.

Het boek is te koop bij Doorbraak boeken. Ga naar:  Het complot van de kerken.