De 10 rijksten verdubbelden hun rijkdom in deze historische crisis: 700 miljard dollar werd 1500 miljard dollar. Oxfam berekende dat in diezelfde periode het gemiddelde inkomen van 99% van de wereldbevolking daalde. Wraakroepend is het. De gezondheidszorg en alle sociale en openbare diensten kraken onder de tekorten en de besparingen. Maar de rijksten accumuleren duizelingwekkende vormen van rijkdom.

Op zondag 27 februari roept de PVDA op tot een manifestatie in Brussel onder het motto, Basta – tijd voor een menselijk beleid. We verwelkomen dit initiatief. Het werd tijd dat de PVDA deze rol op zich neemt en een manifestatie organiseert om een uitdrukkelijk linkse kritiek niet enkel in het parlement te geven, maar ook op straat te brengen. De ernst van de crisis voor de werkende klasse vereist de opbouw van een brede strijdbeweging. De Basta-mars kan daaraan bijdragen.

Wij zullen helpen om van deze actie een succes te maken en hopen dat anderen, onder meer de vakbonden, hetzelfde doen. De uitdaging is te groot om de strijd niet samen aan te gaan.

Dodelijke patenten moeten weg! Farma, wetenschap, energie en gezondheid in publieke handen

Meer dan een jaar na de wetenschappelijke doorbraak van de corona vaccins heeft slechts de helft van de wereldbevolking toegang gekregen tot deze bescherming. In de lage inkomenslanden is dit slechts 9,5%. Er bestaan minstens 125 productiesites in de neokoloniale wereld die in staat zijn de vaccins te produceren, maar deze worden niet gebruikt. Big Pharma wil de volledige jackpot, elk vaccin willen ze zelf produceren en erop cashen.

Veel mensen voelen aan dat het corona beleid niet klopt, dat het vol contradicties en absurditeiten zit. Het geklungel leidt tot onnodige slachtoffers, verdeeldheid en wanhoop. Wat het boven alles heeft aangetoond, is dat het kapitalisme niet in staat is tot het uitwerken van een internationaal gecoördineerd plan om deze pandemie te bestrijden.

Zoals in de aanpak van de klimaatcrisis is er ook in deze crisis nood aan internationale samenwerking en solidariteit. Daarbovenop was het nodig om massaal middelen te mobiliseren om deze crisis te lijf te gaan. Dat kregen we allemaal niet. Wat we wel kregen, is vaccinnationalisme, geopolitieke concurrentiestrijd, een crisis in de zorg en het beschermen van de winsten van de grote kapitalisten.

Je kan geen corona-vrij eiland creëren, dat is ondertussen wel duidelijk geworden. Terwijl de grote aandeelhouders van Big Pharma hallucinante fortuinen binnenhalen, blijft deze pandemie verder etteren. Deze criminele praktijken moeten worden stopgezet. Zolang de productiemiddelen in private handen blijven, zullen de noden van de meerderheid op deze planeet ondergeschikt zijn aan de winsten van enkelen.

Het farma onderzoek en de productie moet in publieke handen worden geplaatst, onder democratische controle en beheer van de meerderheid van de bevolking. Zo kunnen we de wetenschap bevrijden van de impact van de winsthonger waarin ze gevangen zit, wat de belangrijkste reden is voor het groeiende wantrouwen bij een deel van de bevolking in die wetenschap.

Het leven wordt alsmaar duurder en onze lonen volgen niet

De dalende lonen en koopkracht brengt vele gezinnen in de problemen. Daarbovenop zal door de stijgende energieprijzen een gigantische transfer van de werkende bevolking naar de superrijken plaatsvinden. Ondertussen blijft het aan massale investeringen in een groene energietransitie ontbreken. Van de private spelers die de markt domineren valt niets beter te verwachten.

De energiecrisis raakt ieders koopkracht, maar bij de sociaal zwaksten komt deze crisis het hardst aan. Het aantal menselijke drama’s stapelt zich op. De BTW op energie naar 6% brengen is een belangrijke crisismaatregel om het ergste bloeden te stelpen. Om de prijzen effectief naar beneden te krijgen, is er veel meer nodig. De energieprijzen stijgen door de korte termijn logica van de private winsten en daaraan gekoppeld het onvermogen om te plannen. Ook de toenemende geopolitieke spanningen (denk aan Oekraïne) stuwen de prijzen omhoog.

Raoul Hedebouw merkt terecht op: “We moeten niet van energieleverancier veranderen, we moeten het hele systeem veranderen.” Zelfs een editorialist van De Standaard beweert op maandag 17 januari dat de regering moet bekijken “wat de overheid terug uit de markt kan halen”. De eis voor een energiesector in publieke handen, zoals door Raoul verdedigd in zijn nieuwjaarstoespraak, zou één van de Basta-eisen moeten zijn. Enkel onder democratische controle en beheer is het mogelijk om een planmatige groene transitie te realiseren en tegelijk de factuur onder controle te houden. Deze strijd start op nationaal vlak, maar moet uiteindelijk internationaal gevoerd worden.

Acties voeren tot de loonblokkering weg is!

Terecht eist de PVDA een einde aan de loonblokkering. Ze beargumenteert dat het de werkende klasse is die dit land doet draaien, niet de aandeelhouders. Nochtans eigenen de aandeelhouders zich een alsmaar groter deel van de koek toe. Dit moet stoppen.

We hebben een herstel nodig van de volledige index, vrije loononderhandelingen en een minimumloon van 14 euro per uur (wat ondertussen al 15 euro zou mogen zijn). De vakbonden lanceerden een petitie. Deze werd op een week tijd door 25.000 mensen ondertekend. De vakbonden plannen ook acties en manifestaties later dit jaar. Enkel een echt actieplan, opbouwend tot desnoods algemene stakingen, kan leiden tot het schrappen van de loonnormwet. Er kunnen mobilisatiecomités worden opgestart in de werkplaatsen. Deze kunnen ook samen met vakbonden en consumentengroepen toezicht houden op de prijzen en om de reële stijging van de levenskosten van werknemers te meten.

8 maart = dag van strijd

Op 8 maart organiseert Campagne ROSA acties doorheen het land. Dit jaar staan deze in het teken van de strijd tegen seksistisch geweld en voor massale publieke investeringen in zorg en preventie. Doe mee met de acties en contacteer Campagne ROSA om mee in actie te komen tegen gendergerelateerd geweld, tegen verkrachtingscultuur en de kwetsbare economische positie van vrouwen.

De crisis heeft aangetoond hoe belangrijk een sterk uitgebouwde gezondheidszorg met voldoende en degelijk betaald personeel is. We hebben nood aan middelen voor meer preventie en massale publieke investeringen voor het wegwerken van wachtlijsten, voor sociale woningen, jeugdzorg, psychosociale begeleiding, voor ouderenzorg, … Het onderwijs en de kinderopvang hebben dringend meer middelen nodig voor personeel en infrastructuur. De werknemers in essentiële beroepen verdienen een betere verloning en minder werkdruk. Dat is een berg aan sociale noden waar we tegenaan kijken. En de middelen hiervoor bestaan. We hebben er alleen geen toegang toe! De werkende klasse moet de door haar geproduceerde rijkdommen zelf in handen nemen zodat we ze kunnen inzetten voor onze noden en behoeften.

Een echt linkse partij mag zich niet beperken tot een kritiek op wat fout gaat. We moeten ook een alternatief aanreiken. Van een dokter verwacht je meer dan een diagnose, ook al is een juiste diagnose extreem belangrijk. Je verwacht ook een remedie, een oplossing voor het probleem. De diagnose die we met de PVDA delen is dat het kapitalisme failliet is als systeem.

LSP verbindt de strijd voor onze directe eisen vandaag met de strijd voor socialistische maatschappijverandering. Geen enkele positieve hervorming is veilig onder het kapitalisme. Met goede argumenten of een portie goede wil zullen we de kapitalisten niet overtuigen. Dat heeft o.a. de Griekse ervaring met de Syriza regering ons aangetoond. De remedie bestaat niet uit het proberen hervormen van een door en door asociaal, inefficiënt, vernietigend en dodelijk systeem. De enige duurzame remedie is de opbouw van een ander systeem, een socialistische wereld waar natuur en mens niet worden uitgebuit ten voordele van een superkleine minderheid.

De Basta mars mag geen eindpunt zijn

De manifestatie op 27 februari is een belangrijk initiatief. Maar het mag niet bij deze manifestatie blijven. Rond de eisen in dit pamflet moet een echte strijd worden opgebouwd, door vakbonden, consequent linkse partijen en de vele jonge activisten die de voorbije jaren de straat zijn opgegaan tegen alle mogelijke vormen van discriminatie, seksisme, racisme, LGBTQIA+ fobie … en in het kader van de klimaatcrisis. Zij vormen samen de sociale kracht die de woede en de frustratie in de samenleving kunnen omvormen tot het soort maatschappijverandering die nodig is. Weg van het kapitalisme, voor een socialistische wereld.

Rond alle eisen en thema’s die aan bod komen op de Basta-mars zijn er verdere acties en campagnes nodig. De Basta-mars moet het startschot zijn van een uitvoerig actieplan met het perspectief een sociale tegenmacht op te bouwen dat verandering kan afdwingen. We hebben meer nodig dan eenmalige manifestaties. Er zouden lokale strijdcomités kunnen worden opgezet die activisten bijeenbrengen en die mobiliseren naar de volgende actie. Er kunnen lokale en regionale conferenties van activisten worden georganiseerd waar syndicalisten, linkse militanten, bezorgde werkenden, kwade klimaatjongeren, strijdbare feministen en al wie voor een andere samenleving opkomt verenigt in een sociale tegenbeweging.

Actief strijden voor socialistische maatschappijverandering. Dat is waar LSP/PSL, de Belgische afdeling van International Socialist Alternative, voor staat. Doe mee, draag jouw steentje bij en maak zo een socialistische toekomst mogelijk. Lees De Linkse Socialist, de krant die we elke maand uitbrengen. Een unieke krant vol socialistische analyse en actievoorstellen! Steun ons een neem een jaarabonnement aan 20 euro.   Bron:   info & contact: www.socialisme.be