We worden geteisterd door negatieve berichten over overheidstekorten. Zonder structurele hervormingen gaan we richting 180 procent van het bruto binnenlands product (bbp), stelde de OESO. Griekse toestanden dus. Dat staat in schril contrast met de rijkdom van de Belgen, schrijft Rudy Aernoudt.

Arme en verkwistende overheden

De overheden vertegenwoordigen liefst 56 procent van het bbp. Om dat overdreven interventionisme te financieren, gaan de gezinnen gebukt onder de grootste fiscale druk van Europa. De fiscale hervorming om die last enigszins te verlichten, is mislukt. Over de arbeidsmarkthervorming en de inefficiëntie van de overheden wordt in alle talen gezwegen. En de pensioenhervorming is weer een voorbeeld van hoe een olifant een muis baarde. Een echte hervorming kunnen we dat niet noemen. Maar kunnen we meer verwachten van een coalitie van zeven dwergen?

Jammer genoeg zijn we zo aanbeland in het doemscenario van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), die stelt dat België zonder fiscale hervorming, pensioenhervorming en hervorming van de arbeidsmarkt afstevent op een tekort van 180 procent van het bruto binnenlands product.

Dat was het niveau dat Griekenland had bereikt toen het onder curatele van de trojka (ECB, IMF en Europese Commissie) werd geplaatst en verplicht werd te knippen in de pensioenen (van 500 naar 400 euro per maand) en zijn parels te verkopen. Denk maar aan de haven van Piraeus, die het land verkocht aan de Chinezen, en nota bene (sic) gefinancierd via de Europese Investeringsbank.

Gaan we naar dergelijke toestanden? Zien de politici van dit land de ernst van de situatie (the sense of urgency) en de noodzaak van structurele hervormingen nu nog niet in?

Een gevaarlijke cocktail

Maar wie is die overheid? Wel, dat zijn wij allemaal. De hoge overheidsschuld vertaald naar capita bedraagt 49.000 euro. Daarmee zijn wij in Europa het land met de hoogste schuld per inwoner. Als we ons baseren op de hogervermelde studie, zouden we kunnen zeggen dat het nettovermogen van de Belg, na aftrek van de staatsschuld, nog 72.000 euro bedraagt. Samengevat, we zijn het land in Europa met de hoogste overheidsschuld per capita, en ook met bijna het hoogste privévermogen per capita. Een uiterst gevaarlijke cocktail voor politici die menen dat de sparende Belg het gelag moet betalen voor de verkwistende overheid. Denken we maar aan het, toch vrij succesvolle, herstelrecept van Griekenland. 

Bron:   Trends