Neutr-On, de Neutrale en Onafhankelijke Vakbond

Sinds september 2005 is er een nieuwe vakbond. Daar was dringend behoefte aan

De reden daarvan is simpel. De 3 traditionele vakbonden, zoals die nu bestaan, zijn niet meer geloofwaardig, noch aangepast aan de noden van deze tijd.

Ten eerste omdat hun onderverdeling stamt uit een tijd dat er slechts drie partijen waren (christelijk, socialistisch en liberaal).
En een groot aantal werknemers kan zich in deze indeling niet meer terugvinden. Wie is nog overtuigd katholiek, fanatiek socialist of uitgesproken liberaal?
Niemand meer.
Regelmatig horen we termen als neo-liberalisme, neo-socialisme, sociaal-liberalisme, sociaal-democratie, liberaal-socialisme, enz.
De maatschappij is gebouwd op een mengeling van ideeën en opvattingen.

Ten tweede omdat vroeger de vakbonden een effectief middel waren voor de werknemers om zich te kunnen wapenen tegen de uitbuitingen van het patronaat.
Vroeger waren de vakbonden revolutionair en broodnodig.
Vandaag zijn ze doelloos, verkrampt, gedwee, vastgeroest en ja, zelfs corrupt.
Vroeger waren de vakbonden misschien de enige manier voor de arbeiders en bedienden om hun belangen te verdedigen tegen het grootkapitaal en de sociale uitbuiting.
Vandaag beperken ze zich tot het bespelen van het ongenoegen van de kleine man, hem te “begeleiden”, te kanaliseren en zonodig te manipuleren.
Dissidenten die hun lafheid aanklagen worden uitgesloten.
Zo wordt er voor gezorgd dat de door hen “bevriende” regeringsverantwoordelijken gesteund worden, hun vakbondseisen beperkt blijven en niet te veel moeilijkheden opleveren.
De vakbondsleiders van vandaag kunnen ook enkel aan de macht blijven dankzij de steun van hun politieke vrienden.

Tenslotte is het zo goed als onmogelijk gemaakt om nieuwe vakbonden een kans op slagen te geven : om erkend te worden als “representatieve vakbond” moet men eerst 50.000 leden hebben, wat bijna onmogelijk is om te realiseren.

Dit alles brengt mee dat de huidige vakbonden niets meer te maken hebben met de dynamische strijdkracht van weleer. Integendeel !
Zij teren als het ware op hun “monopoliepositie” en maken onderlinge afspraken.
Acties worden keurig gepland en de resultaten staan al op voorhand vast.
Door hun band met de traditionele regeringspartijen en hun ideologische verzuiling bieden ze geen steun meer voor de problemen die zich vandaag stellen voor de gewone man.
Hun eigenbelangen zijn de drijfveer geworden.

Waarom een nieuwe vakbond, Neutr-On?

Eerlijkheid, duidelijkheid, openbaarheid en democratie zijn de basis om als syndicale vereniging geloofwaardig te zijn in de strijd voor de werknemersbelangen.

De traditionele vakbonden voldoen niet meer aan die criteria.
Het is de vraag of dit nog wel mogelijk is zolang er structurele en personele banden zijn tussen de vakbonden en de zuilen enerzijds en de politieke partijen anderzijds.
Hun (eigen-)belangen zijn te sterk verstrengeld geraakt.

Neutr-On is een neutrale vakbond.

Dat wil zeggen dat wij niet tot een politieke partij behoren, noch tot één van haar zuilen.

Neutr-On staat open voor iedereen en vraagt niet naar uw politieke, religieuze of filosofische overtuiging.

Daardoor kunnen wij onafhankelijk van partijpolitiek onze leden helpen. Wij laten ons leiden door De Rechten van de Mens

Neutr-On wil een politiek onafhankelijke vakbond zijn, die in alle openheid democratisch de belangen van de werknemers verdedigt.
Neutr-On wil een vakbond zijn die terug de belangen van de werknemers behartigt en vindt dat een vakbond moet voldoen aan volgende principes:

De rechten van de mens eerbiedigen

en er voor zorgen dat die rechten geëerbiedigd worden. Daarvoor is controle op de rechterlijke macht noodzakelijk.

Democratie

er moet bij de besluitvorming voldoende inspraak van de leden zijn. Stemmingen en verkiezingen moeten democratisch en controleerbaar verlopen. Zoals de wet het voorschrijft moeten de besturen, gecontroleerd door getuigen, worden gekozen door de leden.

Rechtspersoonlijkheid

leden die benadeeld worden door hun vakbond mogen niet rechteloos zijn. De wetgeving dient dus terzake aangepast en toegepast te worden.

Openbaarheid

boekhouding en besluitvorming moeten kunnen gecontroleerd worden door onafhankelijke organen.

Onafhankelijkheid

bij hun doelstellingen mogen vakbonden zich niet laten beïnvloeden of remmen door de partijpolitiek. Zij moeten uiteraard hun goedkeuring of afkeuring voor de standpunten of voorstellen van bepaalde partijen kunnen laten blijken en hen zonodig kunnen bijsturen.

Neutraliteit

er mogen voor het patronaat geen bevoorrechte gesprekspartners zijn. Het feit te behoren tot deze of gene vakbond mag geen discriminatie geven bij aanwerving, promotie of het toekennen van sociale voordelen.

De voorwaarden

voor erkenning als representatieve vakbond dienen ernstig versoepeld te worden.

Sociaal

zorg voor de zwakken, in de meest ruime zin, is de hoofddoelstelling.
Deze voorwaarden zullen de slagkracht van de vakbonden niet doen afnemen. Integendeel, ze zullen hun geloofwaardigheid en nut terug sterk doen toenemen.

NEUTR-ON zal deze principes verwerken in de statuten.